Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážené kolegyne, kolegovia, študentky, študenti!

V nasledujúcich dňoch si naša spoločnosť pripomenie medzinárodný deň študentstva, symbol zápasu o slobodu, demokraciu a základné ľudské práva. Študenti a akademici patrili aj v minulosti k tým, ktorí dokázali zaujať uvedomelý a jasný postoj v zásadných otázkach.

V uplynulých dňoch sa na našej fakulte objavili osoby, ktoré svojim správaním a postojom verejne deklarovaným na svojom oblečení, vedome porušujú vysokoškolským zákonom garantované akademické slobody a práva. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (§ 4) garantuje pre každého:

  1. slobodu vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovanie ich výsledkov,
  2. slobodu výučby spočívajúcu najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom,
  3. právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov,
  4. právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov.

Zákon však zároveň vymedzuje, že využívanie akademických slobôd a akademických práv uvedených vyššie musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a právnym poriadkom. Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť a zakladať svoje organizácie.

Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd na vysokých školách zákon zaručuje nedotknuteľnosť akademickej pôdy vysokých škôl. Nenechajme si narušiť tieto základné práva a dbajme o ich dodržiavanie každým členom akademickej obce. Touto cestou sa obraciam na Vás, všetkých zamestnancov a študentov našej fakulty, aby ste venovali zvýšenú pozornosť akýmkoľvek prejavom narúšajúcim akademické slobody a práva a zaujali k nim jednoznačný, uvedomelý postoj a ich porušovanie oznámili včas vedeniu fakulty.