Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V stredu 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov vedenie Stavebnej fakulty STU v Bratislave prijalo v zasadačke dekanátu pedagógov, profesorov katedier.

Privítacie, úvodné slová slávnostného stretnutia predniesol prodekan pre vzťahy s verejnosťou doc. Ing. Vladimír Benko, PhD.. Dekan Stavebnej fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. uvítal ctených hostí a v hlavných črtách im priblížil súčasný stav v jednotlivých oblastiach - vo vzdelávaní, vo vede a výskume, v ekonomike, ako aj v investičnej činnosti.

Atmosféra tohto neformálneho stretnutia plynule prešla do otvoreného, priameho, ale úprimného dialógu, ktorý nasvedčoval, že konkrétne pomenované problémy majú svojho spoločného menovateľa - snahu riešiť ich. Naliehavé témy pedagogického procesu (záujem študentov o prednášky, ich účasť na nich, ako aj kvalita výkladu), organizácie výučby v LS, odborné zameranie študijných programov, ich akreditácia, ako aj vedeckovýskumná činnosť na fakulte - vyvolali živú diskusiu. O zapojení sa fakulty do projektu hodnotenia výsledkov vysokoškolského vzdelávania - štúdia uskutočniteľnosti (Assessment of Higher Education Learning Outcomes - Feasibility Study) - „projekt AHELO", ako aj o vyhodnotení anonymného hodnotenia pedagogického procesu študentmi prostredníctvom Akademického informačného systému - informoval prítomných prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Makýš, PhD..

Aj týmto - inšpiratívnym stretnutím - si dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. uctil mimoriadne náročnú a zodpovednú prácu všetkých pedagógov, ktorým vyslovil veľkú vďaku za obetavosť a nezištnosť.

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí." J. A. Komenský