Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V stredu 23. júna 2021 sa Slovenská komora stavebných inžinierov v Bratislave stala hostiteľom najlepších diplomových prác fakúlt technických univerzít na Slovensku

Do 10. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2020 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách. Odborná porota vybrala 5 najlepších diplomových prác, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

„Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva,“ zhodnotila prácu poroty jej predsedníčka Ing. Edita Cmarková

„Vychovávame si kvalitnú generáciu autorizovaných inžinierov,“ konštatoval prof. Dipl. -Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny. „Na základe kvality prihlásených prác môžeme vidieť, že dnešní absolventi technických univerzít sú dobre pripravení pre prax svojej profesie. V budúcnosti by sme ocenili, ak by sa zapojilo viac elektrotechnických, ale aj strojárskych fakúlt,“ doplnil Vladimír Benko. 

Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov. „Jedným z cieľov súťaže je aj podpora tvorivosti a invencie študentov technických univerzít“, hovorí Ing. Zsolt Lukáč, PhD., prezident ABF Slovakia – Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva, ktoré súťaž zabezpečuje po organizačnej stránke. 

Inžiniersku cenu 2020 za najlepšiu diplomovú prácu získal absolvent našej Stavebnej fakulty STU v Bratislave Ing. Jakub Hanzl s prácou Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž. Vo svojej práci sa zaoberal celou škálou tvorby riešenia zadaného územia, inšpiráciou mu boli ukážky svetových architektov, história územia a filozofia riešenia. Venoval sa dopravnému napojeniu lokality, návrhu možnosti predĺženia dopravných línií a demografickým aspektom. Porota ohodnotila prácu ako výborne zvládnutý urbanistický projekt. Ocenila riešenie verejného priestoru, dispozičné a architektonické riešenia. Vysoko hodnotila celkový prístup, komplexnosť a naplnenie náročného zadania.

Zriaďovatelia súťaže a víťaz súťaže, Ing. Jakub Hanzl
Zriaďovatelia súťaže a víťaz súťaže, Ing. Jakub Hanzl

Čestné uznanie bez udania poradia dostali Ing. Silvia Solárová (Stavebná fakulta, Žilinská univerzita) za prácu s názvom Hodnotenie vyťaženého materiálu z tunela Diel a tunela Milochov pre budovanie násypov na modernizovanej trati Púchov – Žilina, Ing. et Ing. Pavol Regec (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave) Monitorovanie prevádzky verejného osvetlenia a opäť naša absolventka Ing. Tatiana Santová (Stavebná fakulta STU v Bratislave) za prácu Etnografické múzeum Oravy - Námestovo. Aj tento rok porota udelila Cenu poroty, ktorú získal Ing. Kristián Hutkai (Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice) za prácu Obnova kaštieľa Keglevichovcov v Turni nad Bodvou.

Autori ocenených diplomových prác získali za hlavnú cenu 800 € a za čestné uznanie po 400 €.

Všetkým oceneným súťažiacim gratulujeme a úspešným absolventom našej fakulty ďakujeme za špičkovú reprezentáciu SvF!

Text: Tlačová správa SKSI, úprava: Andrej Bisták, oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU


O Slovenskej komore stavebných inžinierov
SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.