Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predsedníčka Akademického senátu a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú na
stretnutie Akademickej obce,

ktoré sa uskutoční

27. januára 2017 o 10,00 hod.

v Aule akademika Bellu.

Program:
1. Otvorenie
2. Výročná správa o činnosti AS SvF za rok 2016 - doc. Húsenicová
3. Výročná správa o činnosti SvF za rok 2016 - prof. Unčík
4. Správa o činnosti ZŠ SvF za rok 2016 - Bc. Junasová
5. Diskusia
6. Záver

Stretnutie Akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty. Výročné správy o činnosti AS a činnosti fakulty boli schválené na zasadnutí Akademického senátu fakulty dňa 20.1.2017.
Výročné správy sú k dispozícii v elektronickej verzii na web stránke kliknutím na príslušné body (2. a 3.)
Po skončení stretnutia AO dekan fakulty Stanislav Unčík srdečne pozýva všetkých zamestnancov na tradičný dekanský guláš do jedálne SvF.