Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predsedníčka Akademického senátu a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú na

stretnutie Akademickej obce,

ktoré sa uskutoční

25. januára 2019 o 10,00 hod.
v Aule akademika Bellu.

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti AS SvF za rok 2018 a funkčné obdobie 2015 - 2018 - doc. Húsenicová
3. Správa o činnosti SvF za rok 2018 a funkčné obdobie 2015 - 2018 - prof. Unčík
4. Správa o činnosti ZŠ SvF za rok 2018 - p. Beneš
5. Diskusia
6. Záver

Stretnutie Akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty.

Po skončení stretnutia AO vedenie fakulty srdečne pozýva všetkých zamestnancov na tradičný novoročný guláš do jedálne SvF o 12,00 hod.

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
predsedníčka AS

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan