Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Každoročne začiatkom jarného obdobia pripravuje Katedra technológie stavieb pre študentov 3. ročníka  odboru Technológie a manažérstvo staviebodborné exkurzie. Základným cieľom exkurzií je prepojenie teórie s praxou. Na vybraných rozostavaných stavbách sa poslucháči majú možnosť oboznámiť s najnovšími technológiami realizácie stavieb (stavebnými postupmi), s procesom výroby stavebných materiálov vo výrobných závodoch alebo celkovou organizáciou výstavby.

 

Tím pedagógov zabezpečuje zaujímavé nové, ale aj historické stavby alebo stavebné objekty v rôznych technologických etapách výstavby. Študentom sú prezentované inovatívne technológie v oblasti hrubej stavby, ako napríklad realizácia monolitických konštrukcií, využívanie debnení, lešení, nasadenie rôznych typov mechanizmov alebo malej mechanizácie. V úzadí nezostáva ani celý rad dokončovacích procesov.

 

V tomtoroku sa exkurzie konali na území Bratislavy a záujem študentov prijala spoločnosť YIT HOME, ktorá predstavila fázu realizácie dvoch  projektov, a to 3. etapu bytového komplexu, „TARJANNE“ v Dúbravke   a bytový komplex „KIVIKKO“ v Rači, kde sa študenti oboznámili z možnými extrémami pri napojení stavebnej výroby na infraštruktúru v území, s organizáciou výstavby v ochrannom pásme elektrických vedení, so špecifickými detailmi pri zabezpečení výmeny vzduchu v bytoch a dodržaním požiadaviek  na elimináciu hluku zo železničnej trate a podobne.

V mestskej časti Bratislava Ružinov, malištudenti možnosť vidieť  realizáciu stavby polyfunkčného objektu „Ružinovská 44“, v zastavanom území, s minimálnou možnosťou plôch určených na zariadenie staveniska.

 

Veľmi zaujímavá bola pre študentov exkurzia do novej výrobne čerstvého betónu, v Stupave, ktorej chod, spôsoby dopravy materiálov, strojné zariadenia, či logiku usporiadania  nám predstavil majiteľ, pán Peter Karovič, spolu s vedúcou laboratória Ing. Katarínou Šálkovou. Hneď v úvode odzneli vety z radov študentov:  „prečo som to nevidel minulý rok, keď som betonárku navrhoval..., teraz už viem ako to funguje..., aha, tak toto som vlastne navrhoval...“

 

Spoločnosť EUROVIA, SK, s.r.o. predstavila študentom v súčasnosti  najatraktívnejšiu časť komplexnej prestavby „nosného systému MHD v Bratislave“, a to  rozoberanie oceľovej konštrukcie Starého mosta vedúceho ponad Dunaj.  Študenti mali možnosť obdivovať netradičné zariadenie staveniska a pracovné plochy zdvíhacích mechanizmov na súlodí, kotvených k brehu Dunaja. Zaujímavosti z oblasti  špecifických technologických postupov pri rozoberaní starej konštrukcie, z oblasti prípravy stavby, spracovania technologického projektu, alebo pripravovanej výstavby nového mosta podával Ing. Peter Tekeľ až nevyčerpateľne.

 

Spoločnosť Metrostav, s.r.o, už po tretíkrát prijala študentov na stavbe „WestendQuadrant“ na Patrónke. Projekt patrí developerskej spoločnosti J&T RealEstate a prinesie do lokality deväť poschodí administratívy s 35-tisíc prenajímateľných štvorcových metrov kancelárskych priestorov v štandarde A. V projekte sa uvažuje aj s vybavenosťou pre zamestnancov – kaviarňou, jedálňou, fitnescentrom, pekárňou, kvetinárstvom. V podzemných priestoroch  má byť  620 parkovacích miest. Plánovaný termín dokončenia je jeseň 2014, preto mali študenti možnosť vidieť širokú rozpracovanosť viacerých technologických etáp. Záujem študentov sa krútil najmä okolo montáže presklenej fasády, postupu prác, nasadeniu mechanizmov. Otázky smerovali k cenám za prenájom lešenia, možnostiam a obmedzeniam realizácie viacerých mokrých a suchých stavebných procesov súčasne. 

 

Pri výpočte navštívených stavieb a ich stavenísk nie je možné opomenúť „Univerzitný vedecký park“ v Mlynskej doline, obytný komplex „Krásna Hôrka“ na Kramároch, alebo stavbu polyfunkčného komplexu spoločnosti J&T RealEstate s názvom „Panorama City“, ktoré rovnako nesklamali naše očakávania.

 

Nesmiernym zážitkom bola stavba investičnej skupina Penta, obchodno – zábavného centra „BORY MALL“ medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Stavbou a staveniskom nás sprevádzal tím pracovníkov zhotoviteľa, spoločnosti PM Group, a.s., ktorým menovite Ing. Petrovi Fabrickému, Ing. TomášoviLitworovi, Ing. Ivane Szabovej, Ing. ĽubomíroviKlukanovi, PeteroviObušekovi, JánoviHollerovi, Ing. PeteroviHrehušovi patrí osobitné poďakovanie.  Okrem realizácie rôznych  stavebných procesov sa študentioboznámili so skutočne precíznou organizáciou výstavby, inovatívnou technológiou kontroly kvality a realizácie stavebných prác s využívaním elektronickej komunikácie v teréne. Študenti mali možnosť získať reálne informácie o dodržiavaníbezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Škoda len, že poslucháči problematiku BOZP ovládajú, avšak každoročne sami pri návšteve stavieb veľmi ťažko dodržiavajú (nesprávna obuv, absentujúca reflexná vesta, prilba). Možno práve preto je čoraz ťažšia komunikácia z investormi pri zabezpečení vstupu na ich stavenisko.

 

Verím, že na všetkých stavbách ako pedagógovia, tak aj poslucháči získali nielen poznatky z oblasti nových stavebných technológii, organizácie stavebných prác alebo bezpečnosti pri práci, ale obohatili sa aj o jedinečné odborné informácie a osobné skúsenosti z praxe od všetkých, ktorí nás sprevádzali.

Práve za tieto skúsenosti chceme všetkým menovaným aj nemenovaným poďakovať a veríme, že  všetky informácie študenti dokážu správne využiť pri spracovaní záverečnej, bakalárskej práce.Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Pravidelné exkurzie študentov TMS na zaujímavých stavbách v BratislavePravidelné exkurzie študentov TMS na zaujímavých stavbách v Bratislave