Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na stránkach CORDISu zverejnila Európska komisia preklad Modelovej grantovej dohody (MGA) do všetkých úradných jazykov EU. Táto všeobecná  MGA sa týka všetkých projektov, ktoré sú podané v rámci špecifických programov Spolupráca a Kapacity.

Slovenská verzia a preklady do ostatných jazykov EU sú dostupné na stránke: http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html

MGA – tvorí ju základný text, prílohy (annexy) a zoznam zvláštnych doložiek. Na základe vzoru takejto Modelovej grantovej dohody  sa uzatvára Grantová dohoda medzi konzorciom partnerov a EK, ktorá sa týka konkrétneho projektu (grantu). Právne záväzný je však iba anglický text. 

Jednotlivé časti Modelovej grantovej dohody:

Základný text (core text)

Annex I: technická príloha (náplň projektu, popis a rozdelenie práce medzi jednotlivých partnerov, indikatívny rozpočet...)

Annex II: všeobecné podmienky (finančné pravidlá, IPR...)

Annex III: špecifické dohody pre určitý typ projektu (Infraštruktúry, ERA-NETs, Výskum v prospech MSP/asociácií MSP a organizácií občianskej spoločnosti)

Annex IV: Formulár A (pristúpenie partnera)

Annex V: Formulár B (pristúpenie nového partnera)

Annex VI: Formulár C (finančný výkaz na vyúčtovanie projektu)

Annex VII: smernica pre: Formulár D (Osvedčenie o finančných výkazoch) a Formulár E (Osvedčenie o metodológii)

Zoznam zvláštnych doložiek (special clauses)