Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akreditovaný vzdelávací program Cestný bezpečnostný audit má celkový rozsah 50 vyučovacích hodín. Rozsah a priebeh vzdelávania bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon  č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov.

Poplatok za celé štúdium bol stanovený vo výške 650 € (slovom: šesťstopäťdesiat eur). Tento poplatok je na základe pridelenej akreditácie oslobodený od DPH. Vzdelávanie je akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie pod č. 0473/2019/51/1 a odsúhlasené Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Poplatok za štúdium je potrebné v plnej výške uhradiť najneskôr do 13. 12. 2019

Viac informácií TU.