Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Kurz sa uskutoční v 2 blokoch, v termíne 27. – 31. 01. 2020 a 04. – 07. 02. 2020 na Stavebnej fakulte STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

Poplatok za celé štúdium bol stanovený vo výške 650 € (slovom: šesťstopäťdesiat eur). Tento poplatok je na základe pridelenej akreditácie oslobodený od DPH. Vzdelávanie je akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre ďalšie vzdelávanie pod č. 0473/2019/51/1 a odsúhlasené Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Poplatok za štúdium je potrebné v plnej výške uhradiť najneskôr do 13. 12. 2019 poštovou poukážkou, alebo prevodným príkazom na účet.

Prihlášku na kurz nájdete TU.