Prejsť na obsah
Dianie na SvF

prof. Ing. František Klepsatel, PhD.Dňa 14.10.2020 nás po dlhej chorobe navždy opustil vo veku 85 rokov emeritný profesor katedry geotechniky prof. Ing. František Klepsatel, PhD. Jeho bohatá profesionálna kariéra bola úzko spätá nielen s výchovou odborníkov na Stavebnej fakulte STU, ale aj so samotnou výstavbou podzemných stavieb na Slovensku.

Prof. Klepsatel sa narodil 31. mája 1935 v Markušovciach (okres Spišská Nová Ves). Po štúdiu na Stavebnej fakulte SVŠT v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby v rokoch 1953 – 1958 nastúpil v januári 1959 ako asistent prof. Juraja Mencla.  V roku 1971 bol menovaný kandidátom technických vied, roku 1980 docentom a  v roku 1995 profesorom. Od roku 2007 bol emeritným profesorom katedry geotechniky.

Jeho vedecká činnosť bola zameraná predovšetkým na bezvýkopové metódy výstavby podzemných inžinierskych vedení, metódy riadeného mikrotunelovania a výstavbu tunelov v skalných horninách. Týmto odborom ako aj mechanike skalných hornín sa venoval v svojej pedagogickej činnosti, zahrňujúcej nielen vysokoškolské vzdelávanie, ale aj odborné semináre a postgraduálne kurzy. Výsledky jeho výskumných prác a expertíz boli využité pri realizácii mnohých významných podzemných stavieb na Slovensku a v Českej republike. Počas svojho pôsobenia na Katedre geotechniky SvF STU bol prof. Klepsatel zástupcom vedúceho katedry, členom akreditačnej komisie, členom akademického senátu fakulty a STU. Zastupoval tiež stavebnú fakultu v Rade vysokých škôl.

Aktívne pôsobil vo viacerých profesijných spoločnostiach, bol členom Medzinárodnej spoločnosti pre mechaniku skalných hornín (ISRM), Slovenskej tunelárskej asociácie ITAAITES, Medzinárodnej spoločnosti pre bezvýkopové technológie (ISTT), Slovenskej akadémie inžinierskych vied a Bieloruskej akadémie banských vied. Okrem odborných aktivít treba spomenúť jeho celoživotnú lásku k športu, predovšetkým ľahkej atletike, k turistike a cestovaniu.

Posledné zbohom v mene širokej obce stavebných inžinierov a tunelárov. Česť jeho pamiatke.

Text: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., Katedra geotechniky SvF STU