Prejsť na obsah
Dianie na SvF

prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.Prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc. sa narodil 25.03.1932 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1956 na bývalej Fakulte inžinierskeho staviteľstva. Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpil do podniku Stavoindustria Bratislava, kde pracoval ako stavebný technik, vedúci technického oddelenia a nakoniec ako stavbyvedúci. Prax v tomto podniku profilovala jeho odbornosť v oblasti technológie stavieb. Od roku 1962 pracoval na Katedre technológie stavieb, kde viedol cvičenia, ateliérovú tvorbu, komplexný projekt v študijných odboroch Konštrukcie a dopravné stavby, Pozemné stavby, Ekonomika a riadenie stavebníctva. Na týchto odboroch aj v postgraduálnom štúdiu úspešne prednášal.

Úspešne viedol štyroch doktorandov, z toho troch zahraničných. V roku 1979 až 1980 pôsobil na VŠT v Košiciach ako prednášajúci a vedúci pedagóg v cvičeniach. Účelom jeho pôsobenia bolo zahájenie pedagogického procesu na sesterskej katedre, usmernenie začínajúcich pedagogických pracovníkov, metodická príprava a vypracovanie osnov. Za jeho pôsobenie získal od dekana Stavebnej fakulty v Košiciach čestný diplom.

Bohatá je jeho vedeckovýskumná činnosť. Zaoberal sa optimalizáciou v technológii stavebných prác. Riešil samostatne štyri výskumné práce a 38 kolektívnych prác. V rokoch 1974 až 1985 pracoval ako člen a vedúci riešiteľského kolektívu pre Stálu komisiu stavebníctva pri RVHP. V rokoch1981 až 1989 pracoval ako vedúci riešiteľského kolektívu pre Výskumný ústav lesného hospodárstva. Za dosiahnuté výsledky dostal Uznanie a poďakovanie riaditeľa Ústavu lesného hospodárstva. V roku 1987 pracoval ako hosťujúci profesor na Univerzite Nového Južného Walesu v Sydney v Austrálii, kde vypracoval matematický model a program pre počítač na optimalizáciu životnosti viacpodlažných budov. Počas pobytu v Austrálii a na Novom Zélande sa mu podarilo získať firmu L.S.K. Industries zo Sydney pre spoluprácu so štátnym podnikom Oceľové konštrukcie Žilina. To umožnilo, aby v roku 1988 bola podpísaná kooperačná zmluva na výrobu nosných prvkov systémových prvkov mini kontajnerov. Táto zmluva umožnila zmodernizovať výrobu pre zamestnancov podniku. V roku 1994 až 1995 pracoval ako hosťujúci profesor na Technickej univerzite v Mníchove. Tu vypracoval matematický model a program pre počítač pre optimalizáciu zateplenia obvodového plášťa budov. Oba zahraničné výskumy obhájil a výskumná práca vyhotovená v Mníchove bola v Nemecku aj knižne publikovaná.

V roku 1992 po úspešnej obhajobe mu bola udelená vedecká hodnosť doktor technických vied (DrSc.) a v roku 1997 mu bola udelený vedecko-pedagogický titul profesor.

Rozsiahla je jeho publikačná činnosť. Ako autor a spoluautor napísal 9 skrípt pre pedagogický proces. Za skriptá Mechanizace a provádění staveb dostal v roku 1984 cenu rektora Českého vysokého učení technického. V rokoch 1995 a 1998 ako spoluautor a vedúci riešiteľského kolektív napísal knihy: Inžinierske stavby – technológia 1 a Inžinierske stavby – technológia 2. V roku 2002 napísal ako vedúci autorského kolektívu knihu Technológia stavieb – Dokončovacie práce 1.

V roku 2003 mu rektor STU udelil čestný titul profesor emeritus. Ani po tomto termíne neprestal pracovať na Katedre technológie stavieb. V roku 2004 ako vedúci autorského kolektívu napísal knihu Technológia stavieb – Dokončovacie práce 2 a v roku 2006 ako vedúci autorského kolektíva napísal knihu Technológia stavieb – Dokončovacie práce 3.

Počas celého pôsobenia na Katedre technológie stavieb robil oponentské posudky a prednášal na mnohých vedeckých konferenciách.

Prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc. za obetavú pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť získal tieto ocenenia:

  • medailu rektora SVŠT,
  • cenu rektora ČVUT Praha za skriptá Mechanizace a provádění staveb, Technológie inženýrskych staveb,
  • medailu Stavebnej fakulty za dlhoročnú prácu v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti,
  • plaketu profesora Chrobáka za dlhoročnú aktívnu prácu v pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti v odbore Technológia stavieb,
  • pamätnú medailu pri príležitosti 70. výročia začatia výučby na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc. okrem vyššie uvedených odborných aktivít mal veľkého koníčka: turistiku a spoznávanie prírodných krás. Jeho zásluhou sú stovky kilometrov turistických ciest a chodníkov vyznačené. Navštívil všetky svetadiely okrem Antarktídy. Poznatky z ciest odovzdával mladšej generácii. Na katedre je stále obľúbený pre jeho túžbu stále napredovať a prinášať užitočné poznatky pre našu spoločnosť. Kolektív katedry TES je rád, že aj po 90-ke sa môžeme tešiť jeho prítomnosti a spolupracovať na nových a zaujímavých projektoch. Ivan, prajeme Ti veľa zdravia a radosti z každého prežitého dňa v kruhu svojej rodiny a na pracovisku.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., vedúci Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave