Prejsť na obsah
Dianie na SvF

„Matematika je exaktná, krásna veda, ktorá vás nikdy nesklame...
O to viac, ak sa dá aplikovať aj v iných vedných disciplínach.“ 

Nielen našim študentkám a študentom odporúčame do pozornosti projekt Arch Math, za ktorým stojí doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie našej fakulty.

Ambíciou uvedeného projektu je priamo aplikovať matematiku a jej princípy do architektúry, dizajnu, módy i urbanizmu, zároveň predstaviť študentom technických, inžinierskych, architektonických, dizajnérskych, ako aj ostatných umeleckých smerov - vzájomné prepojenie a nevyhnutnosť použitia matematiky v architektúre. Ďalším, nie menej dôležitým zámerom projektu je, priblížiť poslucháčom matematiku netradičným spôsobom a vzbudiť v nich motiváciu pre štúdium tohto vyučovacieho predmetu. Zároveň im ukázať možnosti využitia matematických princípov v ich vlastnej tvorbe.

Projekt Arch Math vznikol v rámci aktívnej medzinárodnej spolupráce s architektkou prof. Allessandri Capanna z University Sapienza v Ríme, v Taliansku. Predmetnou témou – prepojenia matematiky, umenia, architektúry a pod. – sa vedno s prof. Capanna zaoberá doc. Ždímalová už dlhodobo. V doteraz odprezentovaných spoločných prácach, video-konferenciách cez skype i usporiadaných výstavách boli pretraktované otázky nielen jednotlivých kultúrnohistorických epoch, ale i problémy súčasného umenia a architektúry, ktoré dokazujú, že architekti, umelci, dizajnéri v svojej tvorbe priamo používali a používajú matematiku. Za všetkých, minulých i súčasných architektov, ako vzor možno spomenúť Zahu Hadid, ktorá priamo aplikovala a modelovala matematické plochy a tie transformovala do svojich budov.

Projekt Arch Math

V uvedených súvislostiach treba pripomenúť, že do architektonickej tvorby, ale i ďalších umeleckých smerov možno zakomponovať aj fraktál (jedná sa o členitý geometrický tvar, ktorý možno rozdeliť na časti, z ktorých každá je zmenšenou kópiou celku, napr. Kochova snehová vločka) a origami. Svoje uplatnenie nájdu či už priamo v architektúre budov alebo v urbanistických návrhoch miest a obcí. Projekt Arch Math je možné sledovať na stránke:

https://www.facebook.com/ARCHMATHEMATICS ako aj https://archmath.webnode.sk 

Webová stránka sa venuje rôznym témam matematiky a ich aplikáciám v architektúre, umení, dizajne, móde a pod. Nachádzajú sa na nej aj práce študentov. Treba poznamenať, že tento "most" matematika v umení - existuje vo svete už dlhšie, ale na Slovensku takáto priama interakcia chýbala. Aj preto sme sa rozhodli túto medzeru vyplniť, ale zároveň ju vytvoriť na medzinárodnej úrovni, aby si študenti a záujemcovia mohli vymieňať vedomosti vzájomne medzi sebou.

V súčasnosti registruje facebooková stránka „followerov“, resp. priaznivcov zo 46 rôznych krajín sveta.

Text: doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie SvF,
Foto: z archívu autorky