Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 30. júla 2010 sa v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnil slávnostný akt  založenia združenia - Dunajského vedomostného klastra.

12 partnerov z troch rôznych sektorov :

  • Akademicko-duchovného sektora:  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
  • Verejného sektora:  Mesto Nové Zámky, Mesto Komárno
  • Privátneho, neverejného a podnikateľského sektora: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., IBM Slovensko spol. s r.o., SOITRON a.s., Business Improvement s.r.o., KPMG Slovensko spol. s r.o., D/L/M spol. s r.o. ,

podpísalo zakladajúce dokumenty, ktoré priamo nadväzujú na podpísanie Memoranda o porozumení a spolupráci pri budovaní Dunajského vedomostného klastra zo 14. apríla 2010.

Trvalo udržateľný rozvoj v EÚ (rozumné a racionálne využívanie prírodných zdrojov, ochrana ľudského zdravia, zachovanie, ochrana a zlepšenie prírodných pomerov a pod.), resp. rozvoj bez ohrozovania existencie ľudstva a životného prostredia je základnou víziou koncepcie Dunajského vedomostného klastra  v súlade s ktorou boli formulované projekty pre Akčný plán Stratégie EÚ pre Dunajský región, ktorý Slovenská republika v mesiaci jún zaslala Európskej komisii.  Dunajský vedomostný klaster sa na príprave uvedeného dokumentu podieľal značným rozsahom. Nielenže naformuloval projekty, ich ciele a stručný opis, ale na každý projekt zabezpečil aj EK vyžadovanú medzinárodnú podporu.

 V rámci Dunajského vedomostného klastra sú navrhnuté projekty, ktorých prípravnú etapu je možno spolufinancovať do roku 2013 zo štrukturálnych fondov EÚ, a v rokoch 2014-2020 v následne plynúcej etape možno v nej pokračovať v rámci nového finančného rámca.  Navrhnuté konkrétne projekty sú v oblasti súčasných operačných programov: Operačný program Doprava, Operačný program Životné prostredie, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Operačný program Informatizácia spoločnosti, Operačný program vzdelávanie, Operačný program veda a výskum.

Dunajský vedomostný klaster  vďaka svojej štruktúre TRIPLE HELIX  - má reálne predpoklady, aby sa stal aktívnym partnerom a koordinátorom projektov v Dunajskom regióne pre projektové oblasti, ktoré Slovenská republika vynegociuje s Európskou komisiou.