Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská matematická spoločnosť (SMS) presadzuje výrazné skvalitnenie matematického vzdelávania na Slovensku. Za jeden z kľúčových problémov považuje rozšírenie obsahu výučby matematiky a skvalitnenie matematickej prípravy žiakov základných a študentov stredných škôl tak, aby sa vysoké školy mohli oprieť o nevyhnutné matematické vedomosti a zručnosti a plniť tak svoje poslanie pripravovať na Slovensku vysoko kvalifikovaných odborníkov pre vedomostnú spoločnosť v európskom priestore.

Za najdôležitejšie zmeny považuje Slovenská matematická spoločnosť rozšírenie počtu hodín matematiky v štátnom vzdelávacom programe na základných a stredných školách a  zavedenie povinnej maturity z matematiky na všetkých stredných školách, pripravujúcich študentov na štúdium tzv. STEM odborov, ktoré v slovenských podmienkach predstavujú prírodné, inžinierske a informatické vedy, ekonómiu, manažment a matematiku.

V tomto zmysle vydala Slovenská matematická spoločnosť Výzvu rektorom verejných vysokých škôl a dekanom fakúlt. Výzve vyjadrili jasnú podporu rektori najvýznamnejších slovenských univerzít – Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzity v Košiciach, dekani ich technických a prírodovedeckých fakúlt ako aj akademickí funkcionári ďalších slovenských vysokých škôl. podpora