Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Aké sú základné zdroje, pre ktoré vedci hľadajú praktické riešenia umožňujúce čeliť naliehavým globálnym environmentálnym problémom, akými sú napríklad: globálne otepľovanie, záplavy, potravinová bezpečnosť, problémy sucha a znečistenia?

Svetový deň pôdy (5. december) predstavuje  ideálny čas, kedy môžeme hovoriť o tom, ako vedci skúmajú schopnosť pôdy zachytávať a viazať uhlík, a tak zmierniť problémy spojené s klimatickou zmenou, ako stabilizovať pôdu, aby spomalila odtok vody z krajiny a predchádzala záplavám a ako dosiahnuť udržateľné obhospodarovanie pôdy s cieľom zabezpečiť obživu pre všetkých ľudí.

Projekt RECARE, financovaný EÚ, spojil významných vedcov zaoberajúcich sa pôdou z celej Európy s cieľom nájsť praktické riešenia problémov, ktorým pôdy v posledných rokoch čelia. Od studených oblastí na Islande až po slnkom zaliate územia na Cypre má Európa problémy so svojou pôdou, ktoré sú závažné na miestnej, aj celosvetovej úrovni. Požiare a záplavy v roku 2017 poukázali na problémy súvisiace s pôdou a na dôležitosť využitia postupov a technológií, ktoré ponúkajú relevantné riešenia. Vedci projektu RECARE pracujú napríklad aj na riešení problémov súvisiacich s lesnými požiarmi v Portugalsku, ako aj na tom, ako je možné chrániť pôdu pred povodňami v horských oblastiach na Slovensku.  

Tento rok sa vedecký tím projektu RECARE zaoberal novým spôsobom nahliadania na problémy spojené s pôdou s cieľom poskytnúť skoré varovanie a šancu na včasné zásahy pred ohrozením pôdy. Pomocou satelitných údajov, informácií o hospodárení s pôdou a poznatkov o tom, ako pôda funguje v ekosystéme, je vypracovávaný nový Integrovaný hodnotiaci model (IHM), ktorý dokáže zobraziť podrobnosti až do 100 metrov. S mapami vytvorenými týmto systémom môžu tvorcovia politík, plánovači a správcovia pozemkov predvídať miesta, na ktorých by mohli vzniknú problémy. Hedwig van Delden, vedecký vedúci tejto časti projektu povedal:

“S modelom IHM je priamo späté množstvo predchádzajúcich štúdií, ktoré vznikli s využitím vedomostí mnohých spolupracovníkov a vyústili do vytvorenia tohto nástroja, ktorý bude priamo slúžiť tvorcom politík. Náš nový nástroj sa snaží informovať ľudí o ich rozhodovacích procesoch, pomôcť všetkým z nás urobiť lepšie budúce rozhodnutia o tom, ako používame pôdu."

Manažér projektu RECARE Rudi Hessel povedal:
„Projekt RECARE bol od začiatku veľmi ambiciózny, čo prinieslo spoluprácu špičkových vedcov z rôznych oblastí výskumu. Teraz sa dostávame do fázy, v ktorej môžeme vidieť výsledky tejto spolupráce. Jej výsledkom je množstvo nástrojov, ako napríklad model IHM, ktorý sprístupňuje mapy ohrozenia pôdy zainteresovaným osobám s rozhodovacou právomocou. V súčasnej dobe máme aj súbor techník, ktoré môžu poľnohospodári a iní manažéri pôdy použiť na riešenie naliehavých pôdnych hrozieb. "

Riešitelia projektu zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorí sa v rámci projektu zaoberajú výskumom ohrozenosti pôdy povodňami na pilotnom povodí Myjavy, konštatovali:

 „Sme si vedomí toho, že odpovede na praktické otázky týkajúce sa vplyvu povodní na degradáciu pôdy majú veľký význam nielen pre ľudí žijúcich v blízkosti postihnutých území, ale aj pre tých, ktorí sú týmito problémami ovplyvnení nepriamo. Akonáhle sa nám podarí získať relevantné výsledky z testovacieho územia, ktorým je povodie hornej Myjavy, tak ich budeme zdieľať nie len v rámci Slovenska, ale aj v rámci celej Európy. Spolupráca vedeckého tímu s miestnymi poľnohospodármi a inými účastníkmi bude mať medzinárodný význam, rovnako ako aj riešenie miestnych problémov cez lepší manažment pôd“.

Bližšie informácie o modeli (Integrated Assessment Model) na stránke: http://recare-hub.eu/tools-and-outputs/integrated-models

Projekt RECARE  na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=3dt7gINkCJw

 

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.,
Katedra vodného hospodárstva krajiny,
Stavebná fakulta STU v Bratislave