Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Tradične ako každý rok sa odborná verejnosť zdravotných technikov a dodávateľských firiem stretla v dňoch 17. a  18. októbra 2013 už na 18. ročníku medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie SANHYGA 2013 v hoteli Magnólia v Piešťanoch.  Stretli sa tu vedeckí pracovníci z univerzít na Slovensku aj v zahraničí, projektanti aj prevádzkovatelia budov. Pozvanie prijalo 16 renomovaných odborných firiem, ktoré dodávajú, realizujú a ponúkajú nové výrobky a technológie.

Program tohtoročnej konferencie SANHYGA 2013 analyzoval  problematiku zdravotnej techniky  na aktuálne tematické okruhy :  Legislatíva a trendy v zdravotnej technike, návrh a dimenzovanie vodovodov, vsakovanie a využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, realizácia ZTI, zásobovanie budov plynom, technologické zariadenia a systémy, využitie obnoviteľných zdrojov v ZTI.

Z prednášok zaujali hlavne príspevky ohľadom nových trendov ZTI vo svete, navrhovania distribučných systémov vodovodu a kanalizácie, komentár k vyhláške o tepelných izoláciách potrubia tepla a teplej vody, problematika rozvodov vody na hasenie požiaru, bezpečnosť prevádzky plynových odberných zariadení  a pod.

Na  spoločenskom večeri 18. ročníka Sanhygy bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2013 prvému zahraničnému hosťovi v histórii Sanhygy -  Ing. Zdeňkovi Žabičkovi z Brna. Ing. Zdeněk Žabička patrí medzi špičkových odborníkov v zdravotnej technike a dlhé roky aktívne odovzdáva svoje odborné vedomosti z projekčnej praxe mladšej generácii nielen v ČR , ale  aj na Slovensku. Je autorom viacerých odborných publikácií z oblasti zdravotnej techniky v Čechách, napr.  Zdravotnětechnické instalace (2009) a tiež spoluautorom publikácií od prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD. a kol.:  Zdravotnotechnické inštalácie a zariadenia (2001) a Zdravotnotechnické zariadenia (2005), ktoré boli vydané  na Slovensku aj v Českej republike.

Cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2013 bola udelená prvému zahraničnému hosťovi v histórii Sanhygy -  Ing. Zdeňkovi Žabičkovi z Brna (v strede medzi doc. Janou Peráčkovou a prof. Jaroslavom Valáškom)

Účastníci konferencie  vystupovali  v diskusii po jednotlivých odborných témach a vyjadrovali sa k aktuálnym problémom nielen v teoretickej - návrhovej a projekčnej oblasti, ale tiež k legislatíve a k problémom, na ktoré v praxi často narážajú.

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2013 prebehla tradične v príjemnom prostredí hotela Magnólia v Piešťanoch, za účasti vyše 100 účastníkov a 16 firiem prezentujúcich svoje novinky. Vysoká odborná úroveň prednášok a bohatá diskusia k témam potvrdila jej vedecko-odborný kredit.