Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vedecko-technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, ktorej 22. ročník sa bude konať v dňoch 19. a  20. októbra 2016 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení  v budovách.  Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí  renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

sanhyga 

Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej  22. medzinárodnej vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 analyzuje problematiku zdravotnej techniky  na aktuálne tematické okruhy:

  • legislatíva a trendy v zdravotnej technike
  • kvalita vody a jej úprava
  • realizácia zdravotnotechnických inštalácií – skúsenosti z praxe
  • vodovody v budovách
  • príprava teplej vody

POZVÁNKA a PROGRAM: pdf    PRIHLÁŠKA:  word

 

Odborný garant:
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava             
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk