Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS

Stavebná fakulta STU Bratislava

v spolupráci so

Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI

Vás pozývajú na

24.vedecko-technickú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

ktorej 24. ročník sa bude konať v dňoch 10. a  11. októbra 2019 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení  v budovách.  Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí  renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

 

Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov. Program tohtoročnej 24. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2019 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

 

  • kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • zásobovanie budov vodou
  • príprava teplej vody
  • kanalizácia
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • navrhovanie zariadení v zdravotnej technike
  • skúsenosti z realizačnej praxe ZTI
  • plynovody a odberné plynové zariadenia

Pozvánka

PROGRAM SANHYGA 2019 

Prihláška

Odborný garant: 

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

Stavebná fakulta STU Bratislava             

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

jana.perackova@stuba.sk