Prejsť na obsah
Dianie na SvF

IC 2015

Dňa 17. februára 2016 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 5. ročníka Inžinierskej ceny 2014/2015 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia (v texte ďalej len „Cena“) v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Na slávnostnom udeľovaní ocenení sa zúčastnili známe osobnosti akademickej obce – prorektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave prof. Ing. Marián Peciar, PhD., dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Josef Vičan, CSc., dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., prodekani, profesori, prezidenti a vice-prezidenti partnerských združení a profesijných organizácií, oce-není absolventi a zástupcovia sponzorov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. a Vydavateľstva Eurostav.

Účastníkov privítal predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. S príhovormi vystúpili prorektor STU v Bratislave – prof. Peciar, prezident Združenia ABF Slovakia prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD, predseda poroty a prezident Slovenského zväzu stavebných inžinierov Ing. Juraj Nagy a prezident Slovenského elektrotechnického zväzu - Slovenskej komory elektrotechnikov Ing. František Kinčeš. Súčasťou slávnostného odovzdávania ocenení bola vernisáž výstavy Inžinierska cena 2014/2015.                                                                

IC 2015


Zriaďovatelia ceny:

– Slovenská komora stavebných inžinierov,
– Slovenský elektrotechnický zväz
– Komora elektrotechnikov Slovenska,
– Slovenský zväz stavebných inžinierov,
– Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Organizátor ceny: 

ABF Slovakia a Slovenská komora stavebných inžinierov.

 

Z troch slovenských technických univerzít – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline – bolo dotknutých touto Cenou desať fakúlt s možnosťou za každú z nich poslať jej organizátorovi Združeniu ABF Slovakia do štátneho kola 3 diplomové práce. Na základe nominácií jednotlivých fakúlt sa súťaže zúčastnilo 17 prác, zo 4 fakúlt už menovaných univerzít.

Ceny udeľovala odborná porota, autorizovaní inžinieri Slovenskej komory stavebných inžinierov, nominovaná vyhlasovateľmi, v zložení: 

  • Ing. Juraj Nagy,  predseda,
  • Ing. Karol Dobosz,
  • Ing. Vladimír Hanzel,
  • Ing. Ladislav Lehocký,
  • Ing. Andrej Marcík.

Základné kritériá hodnotenia diplomových prác:   

  1. originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
  2. tvorivý prístup k riešenému problému,
  3. komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Poradové čísla kritérií hodnotenia sú súčasne aj poradím ich váhy pri posudzovaní diplomových prác porotou.

plagát Inžinierska cena 2015  pdfplagát Bakalár 2015  pdf
Protokol Cena ABF 2015  pdfTlačová správa IC 2015  pdf

V zmysle uvedených kritérií hodnotenia a ich váhy pri posudzovaní a hodnotení diplomových prác, ako aj štatútu Ceny porota udelila:

1. Hlavnú cenu - Inžinierska cena 2014/2015

Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení

Autor: Ing. Jozef Bendík
Vedúci DP:  Ing. Marek Pípa, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Finančná odmena 800,- €.

IC 2015

Inžinierska cena 2014/2015 udelená za:
-    vysoko erudované zvládnutie problematiky vedení VVNA ZVK,
-    zhodnotenie vplyvu limitov expozície vedení na obyvateľov,
-    odborné zdôvodnenie výsledkov,
-    realizáciu výpočtov potvrdzujúcich výsledky práce,
-    kvalitné grafické výstupy.

Porota hodnotí diplomovú prácu ako aktuálnu s významom presahujúcim hranice Slovenska.

 

2. Tri Čestné uznania bez udania poradia diplomovým prácam:

Riadiaci velín priemyselného podniku. Návrh konštrukcie na účinky výbuchu.
Autor:  Ing. Lýdia Matiašková 
Vedúci DP: Ing.  Andrej Bartók, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Finančná odmena 400,- €.

IC 2015

Čestné uznanie udelené za:
-   zvládnutie výpočtu konštrukcie na účinky potencionálneho výbuchu,
-   komplexný návrh velína priemyselného podniku,
-   originálne a komplexné zvládnutie statických výpočtov a dimenzovania konštrukcií.

 

Statická a dynamická analýza ruského kolesa
Autor: Ing. Ján Benko 
Vedúci DP: doc. Ing. Michal Tomko, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Finančná odmena 400,- €.

IC 2015

Čestné uznanie udelené za:
-   originálny návrh atypickej oceľovej konštrukcie,
-   brilantné zvládnutie problematiky,
-   spôsob realizácie výpočtu s prehľadnými grafickými výstupmi, ktoré efektne dotvára závery diplomovej práce. 

 

Polyfunkčný bytový dom
Autor: Ing. Tomáš Venhač
Vedúci DP: Ing. Anna Vašková, PhD.
Vysoká škola: TU Košice, Stavebná fakulta
Finančná odmena 400,- €.

IC 2015

Čestné uznanie udelené za:
-     tvorivý prístup,
-     veľmi podrobný popis vývoja v oblasti drevených nosných konštrukcií,
-     originalitu riešenia,
-     aplikované návrhy podložené výpočtami a s prehľadným grafickým zobrazením.

Odborná porota si osvojila názor, že do praxe nastupujú mladí ambiciózni inžinieri s veľmi dobrým teoretickým základom, ktorý je predpokladom na ich ďalší kvalitatívny odborný rast. Víťazná diplomová práca sa vymykala bežnému štandardu, resp. splnila najmä prvé základné kritérium hodnotenia, a to originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia. 

 

Zriaďovatelia Ceny a jej organizátor Združenie ABF Slovakia veria, že aj tento ročník Ceny bude dostatočnou motiváciou študentov pre ďalšie ročníky absolventov k zvýšenej kvalite ich diplomových prác a príslušným dotknutým vysokým školám podnetom ich zvýšeného záujmu na prihlásenie troch najkvalitnejších diplomových prác, prezentujúcich úroveň ich výučby a odbornosť absolventov inžinierskeho štúdia.

 

Zdroj informácií:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -  ABF Slovakia
Radlinského 11, 810 05  Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 903 246628
E-mail: mail@abfslovakia.sk,
Web: www.abfslovakia.sk