Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Špičkovo vybavené pracovisko pre výskum problémov súvisiacich s povodňami a prevádzkou vodných stavieb slávnostne otvorili v piatok 11. novembra 2011 o 13.00 hod. na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Na úvod odznela odborná prezentácia o rekonštrukcii laboratória prof. Ing. Petra Dušičku, PhD., vedúceho Katedry hydrotechniky SvF STU. V slávnostných príhovoroch vystúpili doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan SvF STU, Ing. Peter Hatiar, splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

Zdroje na rekonštrukciu a zakúpenie novej meracej a prístrojovej techniky pochádzali najmä z projektov Štrukturálnych fondov - spolu 536 000 €, z účelových dotácií rektorátu STU 328 000 €, z prostriedkov dekanátu SvF 8 000 € a 36 000 € z vlastných prostriedkov a grantov Katedry hydrotechniky.  Celkové náklady tak predstavujú 908 000 €.

Zrekonštruované laboratórium bude slúžiť pre praktickú výučbu študentov fakulty a ako jedinečné výskumné pracovisko protipovodňovej ochrany.V rámci projektu CEIPO sa zakúpila nová moderná meracia a prístrojová technika vrátane troch nových čerpadiel. Na meranie hydraulických veličín kvapaliny sa podarilo získať napr. kompletný laserový systém na meranie rýchlosti vody. Na výskumné účely merania veličín v laboratóriu sú k dispozícii dynamometre, snímače tlaku, ultrazvukový snímač, Thomsonov merný priepad, indukčné prietokomery a fotogrametrické snímače.

obr obr obr obr obr obr obr obr

Pri príležitosti slávnostného otvorenia laboratória podpísali Dohodu o spolupráci dekan Stavebnej fakulty STU Alojz Kopáčik a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Daniel Kvocera. Dohoda upravuje spoluprácu týchto inštitúcií najmä v expertíznej, výskumnej a vzdelávacej činnosti. Jej výsledky budú dôležité pre praktické využitie v oblasti rizikového manažmentu a integrovaného manažmentu vôd, informatizácii vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia na Slovensku.

obr obr obr obr

Je potešiteľné, že toto slávnostné podujatie neušlo pozornosti viacerých našich masmédií, ktoré o ňom aktuálne informovali našu širokú odbornú a laickú verejnosť.

obr obr obr obr obr