Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V priestoroch Katedry geodézie SvF STU v Bratislave sa dňa 11.10.2011 uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného laboratória fotogrametrie. Nevšednej udalosti sa zúčastnil dekan fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prodekani doc. Ing. Peter Makýš, PhD. a doc. Ing. Boris Bielek, PhD., tajomník Ing. Tomáš Šatura, zástupcovia sponzorských firiem, pozvaní hostia ako aj pracovníci katedry.

Rekonštrukcia a modernizácia laboratória fotogrametrie začala v júli 2011 a ukončená bola v prvej polovici septembra 2011. V rámci rekonštrukcie bola vybudovaná nová elektrická a počítačová sieť, vymenilo sa osvetlenie a podlaha. Nový vzhľad dostali strop a steny miestnosti, vchodové dvere, priestor okolo umývadla a tabuľa. Interiér laboratória bol zariadený novými kancelárskymi stolmi a stoličkami a na oknách boli inštalované vertikálne žalúzia. Základom laboratória fotogrametrie je výpočtová technika, ktorá pozostáva z 10 kusov fotogrametrických staníc s 3D monitormi.

Odborné montážne a inštalačné práce realizovali vybrané dodávateľské firmy. Pomocné a jednoduchšie odborné technické práce zabezpečili pracovníci a doktorandi katedry počas letných prázdnin v rámci svojho voľného času.

Celkové náklady na rekonštrukciu a vybavenie laboratória predstavujú 18.990,00 €, pričom financovanie bolo zabezpečené z:

  • fondu dekana pre obnovu učební a laboratórií katedier a ústavov SvF vo výške 4.100,00 €,
  • sponzorských príspevkov v celkovej výške 6.611,00 €. Na rekonštrukciu a vybavenie  laboratória fotogrametrie prispeli firmy GEO-KOD, s.r.o., Geotronics Slovakia, s.r.o., Geodeticca, s.r.o., Geo-Net, s.r.o., Geosys, s.r.o., Geotech Bratislava, s.r.o., LIPG, s.r.o. a StavebnePovolenie.sk, s.r.o.,
  • finančných zdrojov katedry (výnosy podnikateľskej činnosti, projekty VEGA a KEGA) vo výške 8.279,00 €.

Touto cestou si dovoľujeme vysloviť naše poďakovanie vedeniu fakulty, všetkým sponzorom,  pracovníkom a doktorandom katedry geodézie za finančný príspevok a pomoc pri rekonštrukcii a modernizácii laboratória.

Rekonštrukcia fotogrametrického laboratória prispeje k skvalitneniu výučby a zvýšeniu jej úrovne s ohľadom na aktuálny stav vo vývoji informačných technológií využívaných vo fotogrametrii, geodézii a inžinierskej geodézii, čo umožní lepšiu prípravu študentov na budúce povolanie.