Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ostatný septembrový týždeň znamenal pre študentov a pedagógov vysokých škôl – otvorenie nového akademického roka 2013/2014.

Aj v tejto kontinuálnej súvislosti dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. prijal a privítal spolu s prítomnými profesormi v zasadačke dekanátu vzácnu návštevu - rektora STU v Bratislave prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

 

 

 

Rektor v úvodných slovách príhovoru pripomenul, že v histórii STU je už roky udržiavaná nadväzujúca tradícia stretnutí vedenia rektorátu s učiteľmi, profesormi najväčšej a najstaršej fakulty STU. Vyjadril poďakovanie za činnosť a neoceniteľnú prácu v prospech rozvoja univerzity, za jej prezentáciu v širokej odbornej spoločnosti, za rozvoj jej hodnôt i talentov.  V tomto znení potom rektor udelil profesorom pamätný List stromu poznania pri príležitosti 75. výročia založenia univerzity, ako aj z úcty k 250 rokom univerzitného technického vzdelávania na území Slovenska začatého založením Banskej akadémie v Banskej Štiavnici.

 

 

 

 

Po ocenení profesorov začala neformálna diskusia, ktorá načrela do menej i viac problémových oblastí, akými sú napr. počty prijatých študentov na fakultu a demografický vývoj spoločnosti, podpora úrovne študentov – prípravnými kurzami (matematika, deskriptívna geometria, fyzika) alebo zvýšeným počtom hodinovej výmery, vplyv spoločenskej klímy na mladú intelektuálnu inteligenciu a dôvody jej odchodov na vysoké školy do blízkeho zahraničia, „návratná“ investícia do propagácie fakulty, štúdia a náboru študentov na stredných školách a s tým úzko súvisiaca ponuka výnimočnej hodnoty technického vzdelávania na STU dokumentovaná praxou, nové investície na obnovu internátov ale i laboratórií a ich budov, štrukturálne fondy a z nich „najťažšie“ získané financie, štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov, a pod.

V závere diskusie dekan fakulty poďakoval všetkým oceneným za dlhoročné pedagogické pôsobenie, výchovu odborníkov pre stavebnú prax, ako aj významnú výskumnú a expertíznu činnosť. Zaželal všetkým spoločne pevné zdravie a tvorivé nadšenie v ďalšom pôsobení!