Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V stredu 18. januára 2017 predpoludním sa v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien 11. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2016 (Cena) za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016.

Toto podujatie bolo vyvrcholením už 11. ročníka tejto Ceny, ktorá sa každoročne udeľuje víťazným autorom záverečných bakalárskych prác z technických univerzít na Slovensku. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Hlavným zmyslom udeľovania Ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl so zámerom neustále skvalitňovať komplexný tvorivý proces v oblasti projektovania.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Odovzdávania cien sa osobne zúčastnili prezident  Združenia ABF Slovakia prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,  prodekan Fakulty architektúry STU v Bratislave Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc., prodekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekanka Stavebnej fakulty ŽU v Žiline Ing. Janka Šestáková, PhD., prodekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave a predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., riaditeľ Ústavu inžinierskeho staviteľstva Stavebnej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. Ján Mandula, PhD., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, poradca predstavenstva pre vzťahy s verejnosťou  Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. a viceprezident Združenia ABF Slovakia a zároveň zástupca hlavného sponzora Ceny Ing. Miloš Blanárik a ďalší vzácni hostia – zástupcovia spoluzriaďovateľov Ceny, predsedovia odbornej poroty ako aj zástupcovia akademickej obce.

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Finančne a vecnými darmi boli cenení autori troch najlepších prác v každej zo štyroch sekcii, ktorí osobne uviedli krátke prezentácie svojich prác. Po skončení slávnostného programu vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave bola otvorená výstava všetkých do súťaže prihlásených bakalárskych prác, ktorá potrvá do 30. januára 2017.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Do celoštátnej súťaže Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2016 bolo celkovo prihlásených 31 bakalárskych prác z piatich (5) vysokých škôl: Stavebná fakulta TU v Košiciach (6 prác), Fakulta umení TU v Košiciach (3 práce), Stavebná fakulta ŽU v Žiline (4 práce), Fakulta architektúry STU v Bratislave (8 prác) a Stavebná fakulta STU v Bratislave (10 prác).        

Trojčlenné odborné poroty v štyroch sekciách hodnotili takto rozložené práce:

  • v sekcii I. – Architektúra a urbanizmus: 11 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Fakulta umení TU v Košiciach, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii II. – Pozemné stavby: 9 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii III. – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby: 7 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),

v sekcii IV. – Vodné stavby a vodné hospodárstvo: 4 práce z dvoch fakúlt (Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach).

OCENENIA UDELENÉ BAKALÁRSKYM PRÁCAM ZO STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE

Sekcia II:  Pozemné stavby

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2016

1. miesto

Názov:                        Bytový dom
Autor:                         Bc. Peter Rabiansky
Vedúci:                       Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
Vysoká škola:             Stavebná fakulta STU v Bratislave

Zdôvodnenie poroty:
Víťazný návrh splnil podľa poroty nároky na zadanie bakalárskej práce. Práca je riešená komplexne ako celok aj v nadväznosti na urbanistickú štruktúru. Práca obsahuje aj koncept EHB, má vypracované detaily riešenia fasády z hľadiska konštrukčného  i stavebno-fyzikálneho. Obsahovo aj graficky zvládnutá najlepšie z prihlásených prác.

 

3. miesto 

Názov:                        Bytový dom
Autor:                         Bc. Tomáš Novák
Vedúci:                       Ing. Zuzana Dohňanská
Vysoká škola:             Stavebná fakulta STU v Bratislave 

Zdôvodnenie poroty:
Graficky aj obsahovo zvládnutá práca. Vysoká podrobnosť práce- veľa spracovaných detailov. Bytový dom je vzhľadom na nadväzujúce okolie dobre vyriešený. Práca zvládnutá a vypracovaná aj s ohľadom na EHB.

 

Sekcia IV:  Vodné stavby a vodné hospodárstvo 

Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2016

1. miesto

Názov:                        Návrh stokovej siete v mestskej časti Ploštín
Autor:                         Bc. Michal Vavro
Vedúci:                       doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Vysoká škola:             Stavebná fakulta STU v Bratislave

Zdôvodnenie poroty:
Porota vyzdvihla vysokú úroveň prístupu spracovateľa k problematike, precízne vypracovanie a grafické vypracovanie práce. Porota tiež ocenila komplexnosť riešenia problematiky z pohľadu možných variantov materiálov pre výstavbu stokovej siete.

 

2. miesto

Názov:                        Hydraulické posúdenie stavu koryta pod haťou VD Hričov
Autor:                         Bc. Lucia Bytčanková
Vedúci:                       Ing. Ján Rumann, PhD.
Vysoká škola:             Stavebná fakulta STU v Bratislave

Zdôvodnenie poroty:
V tejto práci porota ocenila zvládnutie problematiky prúdenia vody v otvorených korytách pomocou matematických modelov, rovnako ako aj grafické znázornenie a vysokú prehľadnosť.

Srdečne blahoželáme!

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka