Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slová na rozlúčku: prof. RNDr. Ing. Mgr. Jozef Sumec, DrSc.Dňa 18.3.2021 nás náhle, bez rozlúčky, vo veku 76 rokov opustil náš bývalý dlhoročný kolega, priateľ a vzácny človek, emeritný profesor prof. RNDr. Ing. Mgr. Jozef Sumec, DrSc.

Prof. RNDr. Ing. Mgr. Jozef Sumec, DrSc. sa narodil 21. januára 1945 vo Zvolene. Po absolvovaní SPŠ strojníckej a stavebnej vo Zvolene - odbor PS, nastúpil na štúdium na SVŠT, ktoré zavŕšil s vyznamenaním v r. 1968. Prvým pracoviskom, na ktoré nastúpil ako čerstvý absolvent, bol ÚSTARCH SAV v Bratislave. Tam pôsobil ako vedecký pracovník do roku 1992, kedy nastúpil na Katedru stavebnej mechaniky SvF STU do funkcie docenta. Vedeckú hodnosť DrSc. získal v roku 1990 obhajobou svojej vedeckej práce na tému „Príspevok k teoretickému a numerickému riešeniu regulárnych mriežkových dosiek a škrupín“. Za profesora bol menovaný prezidentom SR v roku 1997. V januári 2015 bol menovaný emeritným profesorom.

Jeho vedecko-výskumné výsledky boli ocenené Cenou vedeckého kolégia SAV (1979), Cenou Slovenského literárneho fondu za rok 1983 a Prémiou Slovenského literárneho fondu za rok 1985. Počas svojho pôsobenia na Katedre stavebnej mechaniky SvF STU zabezpečoval prednášky, cvičenia a ostatné aktivity na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Ako učiteľ bol známy svojím priateľským prístupom ku študentom. Za svoju pedagogickú činnosť bol v roku 2005 ocenený Medailou akademika K. Havelku. Bol vedúcim, resp. zástupcom vedúceho viacerých grantových projektov CEEPUS, VEGA, KEGA. Absolvoval niekoľko študijných a výskumných pobytov na zahraničných univerzitách (v Ríme, Florencii, Miláne, Grenobli, Krakove, Varšave, Opole, Gliwiciach, Sofii a v Stuttgarte), z ktorých vyplynuli bohaté odborné kontakty a vzájomná spolupráca. Výsledky svojej výskumnej činnosti publikoval ako autor, resp. spoluautor vo dvoch monografiách, piatich vysokoškolských učebniciach a v približne dvesto článkoch publikovaných vo vedeckých časopisoch a zborníkoch.

Najhodnotnejšie vedecko-výskumné výsledky dosiahol v oblastiach:

  • matematické modelovanie diskrétnych systémov a materiálov, ktorých mechanické vlastnosti sú časovo závislé,
  • analýza konštrukčných prvkov a systémov rôznych dimenzií pri uvažovaní reologických vlastností materiálov,
  • biomechanika svalovo-kostrového systému a mäkkého tkaniva.

Aktívne pôsobil v odbornej komunite (mechanika, biomechanika a aplikovaná matematika) ako člen domácich a medzinárodných vedecko-odborných organizácií a komisií, výborov vedeckých konferencií. Pôsobil tiež ako externý pracovník na Prírodovedeckej fakulte UCM Trnava, kde viedol Katedru fyziky.

V profesorovi Sumcovi strácame vynikajúceho odborníka, milého kolegu, priateľa a vzácneho človeka. Veľkorysý, férový prístup, kolegialita a altruizmus mu boli nadovšetko vlastné. Vždy ochotný pomôcť a poradiť, bol vzorom v plnení si povinností a pomoci druhým nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke. Zanechal nezmazateľnú stopu na rozvoji a napredovaní Katedry stavebnej mechaniky.

Česť jeho pamiatke!

Kolektív pracovníkov Katedry stavebnej mechaniky SvF STU

Foto: Ing. Ľubomír Prekop, PhD.