Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany bude organizovaná v súlade s § 33 a prílohou č. 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v rozsahu najmenej 40 hodín ako jedno týždňové sústredenie (40 hodín týždenne).

prihláška tu prihláška

 

 

Obsah tematického celku

1.

Zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti

2.

Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi

3.

Základy procesov horenia a hasenia

4.

Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení

5.

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

6.

Funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi

7.

Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov

 

Cieľová skupina: špecialisti požiarnej ochrany; potreba obnovenia odbornej spôsobilosti v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov po 5 rokoch

 

Cieľ prípravy: doplniť a prehĺbiť si teoretické a praktické vedomosti v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov (so zameraním sa na posudzovanie nových technológií, stavebných konštrukcií, ...) – zmeny a novinky za obdobie rokov 2010 – 2014 (napr. určovanie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií podľa EUROKÓDOV, vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z., nové STN EN, ...), dodatočné zatepľovanie budov, farba ako nový trend v grafike PBS a pod.

 

Predbežné termíny konania prípravy:

 

Označenie

Termín konania (návrh)*

D6

07. 09. 2015 – 11. 09. 2015

 

* Podmienený prihlásením najmenej 10 osôb (á cca  250,- € / osoba) resp. zaplatením ceny kurzu cca 2.500,- € (zmena ceny vyhradená).

konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

 

PROGRAM:

 

  1. deň:      07,30 – 08,00 h              prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h              obed (možnosť objednať v budove SvF STU)

13,00 – 16,50 h              prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:       08,00 – 12,00 h prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h              obed

13,00 – 16,50 h              prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:       08,00 – 12,00 h prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h              obed

13,00 – 16,50 h              prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:       08,00 – 12,00 h prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h              obed

13,00 – 16,50 h              prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:       08,00 – 12,00 h prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h              obed

13,00 – 16,50 h              prednášky, semináre, konzultácie

16,50 – 17,00 h             ukončenie prípravy, odovzdanie potvrdenia o absolvovaní prípravy

PREDÁŠAJÚ KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI - ŠPECIALISTI POŽIARNEJ OCHRANY

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY – základná odborná príprava

 

Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany bude organizovaná v súlade s § 33 a prílohou č. 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v rozsahu najmenej 160 hodín, rozdelených do štyroch týždňových sústredení (40 hodín týždenne).

 

 

Obsah tematického celku

1.

Zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti

2.

Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi

3.

Základy procesov horenia a hasenia

4.

Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení

5.

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

6.

Funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi

7.

Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov

 

Predbežné termíny:

 

Označenie

Termín konania (návrh)*

Z6-1

09. 02. 2015 – 13. 02. 2015

Z6-2

02. 03. 2015 – 06. 03. 2015

Z6-3

13. 04. 2015 – 17. 04. 2015

Z6-4

04. 05. 2015 – 07. 05. 2015

 

* Podmienený prihlásením najmenej 10 osôb (á cca 750,- € / osoba) resp. zaplatením ceny kurzu cca 7.500,- € (zmena ceny vyhradená).

konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

 

PROGRAM:

 

1. týždeň:

 

  1. deň:    07,30 – 08,00 h        prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h         prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed (možnosť objednať v budove SvF STU)

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

2. týždeň:

 

  1. deň:    07,30 – 08,00 h        prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h         prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

 

3. týždeň:

 

  1. deň:    07,30 – 08,00 h        prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h         prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

 

4. týždeň:

 

  1. deň:    07,30 – 08,00 h        prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h         prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:     08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h         obed

13,00 – 16,50 h         prednášky, semináre, konzultácie

16,50 – 17,00 h        ukončenie prípravy, odovzdanie potvrdenia o absolvovaní prípravy

POZNÁMKA.

 

Zmena programu v odôvodnených prípadoch vyhradená.

 

FORMA UKONČENIA: Potvrdenie o absolvovaní príslušnej formy prípravy

 

Lektorský zbor:      pedagogický zbor katedry konštrukcií pozemných stavieb, odborníci z vybraných dotknutých oblastí – aktívni špecialisti požiarnej ochrany, pracovníci Prezídia HaZZ MV SR a Mestského hasičského útvaru Bratislava

 

Forma prípravy:      prednášky, semináre, odborné konzultácie

 

Miesto konania:      seminárna miestnosť KKPS, 7. posch. bloku C, SvF STU Bratislava, Radlinského č. 11, 813 68  BRATISLAVA

 

Stravovanie:            možné v priestoroch fakulty

 

Ubytovanie:             možné v zariadeniach fakulty resp. univerzity

 

KONTAKT:

 

Doc. Ing. Imrich MIKOLAI, PhD.                           Doc. Ing. Juraj OLBŘÍMEK, PhD.

 

Katedra KPS SvF STU                                            Katedra KPS SvF STU

Radlinského č. 11                                                    Radlinského č. 11

813 68  BRATISLAVA 1                                         813 68  BRATISLAVA 1

 

e-mail: imrich.mikolai11@gmail.com                juraj.olbrimek@stuba.skPRIHLASOVANIE: písomná záväzná prihláška (PRÍLOHA) – zaslať na kontaktné adresy e-mailom a následne poštou, prípadne doručiť osobne.