Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany bude organizovaná v súlade s § 33 a prílohou č. 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v

rozsahu najmenej 40 hodín ako jedno týždňové sústredenie (40 hodín týždenne).

 

 

 Obsah tematického celku

1.

 Zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom  ich činnosti

2.

 Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi

3.

 Základy procesov horenia a hasenia

4.

 Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky  protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických  zariadení

5.

 Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi  a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

6.

 Funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich  prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi

7.

 Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov

 

Cieľová skupina: špecialisti požiarnej ochrany; potreba obnovenia odbornej spôsobilosti v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov po 5 rokoch

 

Cieľ prípravy: doplniť a prehĺbiť si teoretické a praktické vedomosti v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov (so zameraním sa na posudzovanie nových technológií, stavebných konštrukcií, ...) – zmeny a novinky za obdobie rokov 2005 – 2012 (napr. určovanie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií podľa EUROKÓDOV, vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z., nové STN EN, ...), nové trendy v grafike PBS a pod.

 

Predbežné termíny konania prípravy:

 

Označenie

Termín konania (návrh)*

D5

08. 09. 2014 – 12. 09. 2014

 

* Podmienený prihlásením najmenej 10 osôb (á cca  250,- € / osoba) resp. zaplatením ceny kurzu cca 2.500,- € (zmena ceny vyhradená).

konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

 

PROGRAM:

1. deň:    

07,30 – 08,00 h             prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h             prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h             obed (možnosť objednať v budove SvF STU)

13,00 – 16,50 h             prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:      

08,00 – 12,00 h             prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h             obed

13,00 – 16,50 h             prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:      

08,00 – 12,00 h             prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h             obed

13,00 – 16,50 h             prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:      

08,00 – 12,00 h             prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h             obed

13,00 – 16,50 h             prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:      

08,00 – 12,00 h             prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h             obed

13,00 – 16,50 h             prednášky, semináre, konzultácie

16,50 – 17,00 h             ukončenie prípravy, odovzdanie potvrdenia o absolvovaní prípravy

  

PREDÁŠAJÚ KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI - ŠPECIALISTI POŽIARNEJ OCHRANY

ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY – základná odborná príprava

 

Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany bude organizovaná v súlade s § 33 a prílohou č. 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov v rozsahu najmenej 160 hodín, rozdelených do štyroch týždňových sústredení (40 hodín týždenne).

 

 

 Obsah tematického celku

1.

 Zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom  ich činnosti

2.

 Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi

3.

 Základy procesov horenia a hasenia

4.

 Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky  protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických  zariadení

5.

 Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi  a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

6.

 Funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich  prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi

7.

 Určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov

 

Predbežné termíny:

 

Označenie

Termín konania (návrh)*

Z5-1

10. 02. 2014 – 14. 02. 2014

Z5-2

03. 03. 2014 – 07. 03. 2014

Z5-3

07. 04. 2014 – 11. 04. 2014

Z5-4

05. 05. 2014 – 09. 05. 2014

 

* Podmienený prihlásením najmenej 10 osôb (á cca 750,- € / osoba) resp. zaplatením ceny kurzu cca 7.500,- € (zmena ceny vyhradená).

konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

 

PROGRAM:

 

1. týždeň:

  

1. deň:    

07,30 – 08,00 h        prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed (možnosť objednať v budove SvF STU)

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

  

2. týždeň:

  

1. deň:   

07,30 – 08,00 h        prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

   

3. týždeň:

  

1. deň:   

07,30 – 08,00 h        prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

   

4. týždeň:

  

1. deň:   

07,30 – 08,00 h        prezencia účastníkov

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

2. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

3. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

4. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

5. deň:    

08,00 – 12,00 h        prednášky, semináre, konzultácie

12,00 – 13,00 h        obed

13,00 – 16,50 h        prednášky, semináre, konzultácie

16,50 – 17,00 h        ukončenie prípravy, odovzdanie potvrdenia o absolvovaní prípravy

POZNÁMKA.

 

Zmena programu v odôvodnených prípadoch vyhradená.

 

FORMA UKONČENIA: Potvrdenie o absolvovaní príslušnej formy prípravy

 

Lektorský zbor: pedagogický zbor katedry konštrukcií pozemných stavieb, odborníci z vybraných dotknutých oblastí – aktívni špecialisti požiarnej ochrany, pracovníci Prezídia HaZZ MV SR a Mestského hasičského útvaru Bratislava

 

Forma prípravy: prednášky, semináre, odborné konzultácie

 

Miesto konaniaseminárna miestnosť KKPS, 7. posch. bloku C, SvF STU Bratislava, Radlinského č. 11, 813 68  BRATISLAVA

 

Stravovanie: možné v priestoroch fakulty

 

Ubytovanie: možné v zariadeniach fakulty resp. univerzity

 

KONTAKT:

 

Doc. Ing. Imrich MIKOLAI, PhD.                         

 

Katedra KPS SvF STU                                         

Radlinského č. 11                                                 

813 68  BRATISLAVA 1                                       

 

e-mail: imrich.mikolai11@gmail.com              

 

Doc. Ing. Juraj OLBŘÍMEK, PhD.

Katedra KPS SvF STU

Radlinského č. 11

813 68  BRATISLAVA 1


e-mail: juraj.olbrimek@stuba.skPRIHLASOVANIE: písomná záväzná prihláška (PRÍLOHA) – zaslať na kontaktné adresy e-mailom a následne poštou, prípadne doručiť osobne.