Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Dr. Ing. Jozefa Trokana a udelenia pamätnej medaile in memoriam sa v piatok 7. júna 2019 konala slávnostná vedecká rada na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Slávnostné fórum otvorila prodekanka pre vonkajšie vzťahy docentka Katarína Gajdošová, ktorá v príjemnom moderátorskom tóne sprevádzala celým programom.

Úvodný príhovor predniesol dekan, profesor Stanislav Unčík, ktorý prítomných hostí srdečne privítal a upriamil ich pozornosť na bývalého kolegu, pedagóga, človeka výnimočných kvalít, ktorý si za odbornú, celospoločenskú, ale i medzinárodnú činnosť zaslúži uznanie a ocenenie in memoriam. V zastúpení rektora Slovenskej technickej univerzity vystúpil so svojím príhovorom prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium profesor Ján Szolgay, ktorý vyzdvihol hlavne činnosť profesora Trokana, vyplývajúcu z jeho funkcie na Rektoráte vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT), kde pôsobil už od roku 1958 najprv ako prorektor pre vedu, neskôr ako rektor univerzity. V oboch funkciách pôsobil mimoriadne aktívne, pripravoval a organizoval výstavbu Strojníckej fakulty SVŠT, internátu Juraja Hronca pre 2 000 študentov, vynakladal úsilie o výstavbu športovísk – telocviční, bazénov a tenisových dvorcov. Komplexný pohľad na plodný život profesora Trokana v rámci Slovenskej technickej univerzity a Stavebnej fakulty poskytol prítomným jeho bývalý spolupracovník docent Ľubomír Bolha svojou prednáškou. Osobná prítomnosť najstaršieho syna profesora Trokana pána JUDr. Juraja Trokana nielenže umocnila spomienkovú slávnosť, ale i sprítomnila záslužné činy jeho otca, za ktorého prevzal pamätný list a medailu in memoriam z rúk dekana, profesora Stanislava Unčíka. Záverečný prejav slávnostnej vedeckej rady SvF bol úprimným vyznaním jedného z najbližších spolupracovníkov profesora Trokana, profesora Dušana Majdúcha.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka

Slávnostné okamihy umocnilo vystúpenie Kvarteta Komorného orchestra Technik STU, ktoré uzatvorilo zasadnutie vedeckej rady SvF STU.