Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát (AS) a vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave zorganizovalo stretnutie akademickej obce (AO), ktoré sa uskutočnilo 21. januára 2011 o 10.00 hod. v aule akademika Bellu.
Podujatie moderoval člen predsedníctva AS prof. Ľudovít Fillo.
V úvodnej výročnej správe o činnosti akademického senátu a jeho predsedníctva
za roky 2007 - 2010 predseda AS prof. Viliam Macura vyzdvihol korektný a ústretový vzťah medzi AS a vedením fakulty, ktorý sa odrazil aj v princípoch predkladaného materiálu. Z pohľadu predsedníctva a členov senátu AS SvF najvážnejšou témou bolo hodnotenie vedeckoodbornej a pedagogickej činnosti. Nemenej vážnymi oblasťami boli investičná činnosť a rekonštrukcia fasády C bloku budovy SvF, ktorá sa úspešne zavŕšila. Ďalej vo svojom prejave sa predseda AS sústredil najmä na aktuálne témy života a celého spektra činností na fakulte, sociálnu a finančnú politiku nevynímajúc.

V kľúčovom vystúpení podujatia dekan fakulty prof. Alojz Kopáčik predniesol správu o činnosti fakulty za roky 2007 - 2010. Z jeho slov zarezonovali najmä oblasti ako systém manažérstva kvality pedagogického procesu a politika výučby zahraničných študentov. Ďalej pripomenul, že  rôznorodosť činností sa pozitívne premietla do zlepšujúcich sa kvalitatívnych parametrov fakulty. Vyzdvihol pozitívny fakt ostatného prieskumu agentúry ARRA, ktorá vyhodnotila SvF ako druhú najlepšiu technickú fakultu v SR. Ako uviedol: „K tomuto pozitívnemu trendu napomáha aj postupne sa zlepšujúca kvalifikačná štruktúra fakulty a neustále narastajúci záujem zahraničných študentov o štúdium na našej fakulte. Udržanie tohto trendu bude v budúcnosti možné len orientáciou sa na zlepšovanie kvalitatívnych ukazovateľov tak v oblasti pedagogickej, ako aj vedeckovýskumnej. Pochopenie a akceptácia týchto skutočností je jedinou cestou vedúcou k cieľu, v budúcnosti zaradiť fakultu tak medzi fakulty akceptované svetovou akademickou verejnosťou ako aj do rebríčkov renomovaných medzinárodných hodnotiacich agentúr."

Výročnú správu  o činnosti Združenia študentov Stavebnej fakulty (ZŠSvF) STU za rok 2010 predniesla jej predsedníčka Bc. Gabriela Szántová. Zamerala sa v nej najmä na stále aktuálny vzťah študent - pedagóg, pripomenula priebežné hodnotenie pedagogického procesu študentmi a popýšila sa študentskými aktivitami organizovanými ZŠSvF.

Rektor STU prof. Vladimír Báleš vystúpil s diskusným príspevkom, v ktorom vyzdvihol vynaložené úsilie akademickej obce napredovať vytýčeným smerom, vysoko ocenil vedenie fakulty najmä za zvládnutie rekonštrukcie fasády C bloku budovy SvF a novému vedeniu poprial veľa síl a vytrvalosti v zdolávaní prekážok pri ďalšom rozvoji fakulty.

Po skončení oficiálnej časti sa akademická obec presunula do jedálne Stavebnej fakulty, kde sa konalo tradičné neformálne novoročné stretnutie všetkých zamestnancov fakulty pri chutnom občerstvení a v početných diskusných skupinkách.