Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát a vedenie Stavebnej fakulty STU v Bratislave zorganizovalo stretnutie akademickej obce, ktoré sa uskutočnilo 22. januára 2010 o 10.00 hod. v aule akademika Bellu.

V úvodnej výročnej správe o činnosti akademického senátu a jeho predsedníctva za rok 2009 predseda AS prof. Viliam Macura vyzdvihol korektný a pozitívny vzťah medzi AS a vedením fakulty, čo sa prejavilo aj v názorovom súlade s princípmi predkladaného materiálu. Najvážnejšou témou z pohľadu predsedníctva a členov senátu AS SvF bolo hodnotenie vedeckoodbornej a pedagogickej činnosti. Ďalšou vážnou témou bola oblasť investičnej činnosti, oprava, obnova a rekonštrukcia fasády C bloku Stavebnej fakulty, ktorá je už dlhodobo pripravovaná. Predseda AS sa vo svojom prejave okrem iného sústredil najmä na aktuálne témy života a celého spektra činností na fakulte.

V nosnom vystúpení dekan Stavebnej fakulty prof. Alojz Kopáčik predniesol výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2009. Z jej záväzne štruktúrovaného podrobne vypracovaného obsahu zarezonovali najmä oblasti ako komplexná akreditácia, systém manažérstva kvality pedagogického procesu a organizačná štruktúra fakulty. Dekan v svojom prejave zdôraznil rôznorodosť činností, ktoré sa pozitívne premietli v zlepšujúcich sa kvalitatívnych parametroch fakulty. Vyzdvihol pozitívny fakt posledného hodnotenia agentúry ARRA, ktorá vyhodnotila SvF ako druhú najlepšiu technickú fakultu v SR.

Výročnú správu o činnosti Združenia študentov Stavebnej fakulty STU predniesla Bc. Monika Matejková.

V zastúpení rektora STU vystúpil s krátkym príspevkom ako hosť prorektor pre vzťahy s verejnosťou a zahraničné vzťahy prof. Dušan Petráš, ktorý vysoko ocenil vynaložené úsilie akademickej obce napredovať vytýčeným smerom a poprial všetkým veľa vytrvalosti a síl v zdolávaní prekážok na tejto ceste. Novoročné slávnostné stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty STU oslovil v svojom príhovore aj ďalší hosť doc. Karol Jelemenský, podpredseda AS STU.

Po skončení oficiálnej časti v aule akademika Bellu sa akademická obec presunula do jedálne Stavebnej fakulty, kde sa konalo tradičné novoročné stretnutie všetkých zamestnancov.