Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát (AS) a vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave zorganizovalo stretnutie akademickej obce (AO), ktoré sa uskutočnilo 25. januára 2019 v Aule akademika Bellu. Podujatie moderoval člen predsedníctva AS prof. Radko Mesiar.
V úvodnej výročnej správe o činnosti akademického senátu a jeho predsedníctva za rok 2018 a funkčné obdobie 2015 – 2018, predsedníčka AS doc. Jarmila Húsenicová vyzdvihla korektný a ústretový vzťah medzi AS a vedením fakulty. Z pohľadu predsedníctva a členov senátu AS SvF najvážnejšou témou bolo hodnotenie vedeckoodbornej a pedagogickej činnosti, ako i riešenie otázky organizačnej štruktúry fakulty. V kľúčovom vystúpení podujatia dekan fakulty prof. Stanislav Unčík predniesol správu o činnosti fakulty za rok 2018 a funkčné obdobie 2015 - 2018. Z jeho slov zarezonovali najmä tieto oblasti – vývoj stavu študentov na fakulte na jednotlivých stupňoch štúdia hlavne v súvislosti s úbytkom študentov po prvom semestri/po prvom roku, záujem o štúdium na SvF, systém manažérstva kvality pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti na fakulte, v neposlednom rade i organizačná štruktúra fakulty. Nemenej vážnymi oblasťami boli investičná činnosť a plánované rekonštrukcie fasády blokov A a B budovy SvF, ako i sociálna a finančná politika fakulty. Výročnú správu o činnosti Združenia študentov Stavebnej fakulty (ZŠ SvF) STU za rok 2018 predniesla Bc. Nora Naddourová. Zamerala sa v nej najmä na stále aktuálny vzťah študent - pedagóg, pripomenula priebežné hodnotenie pedagogického procesu študentmi a vyzdvihla rôznorodosť aktivít študentskej komunity organizovanej ZŠ SvF.

Prorektor STU prof. Pavel Čičák vo svojom prejave na stretnutí akademickej obce pripomenul, že v histórii STU je už roky udržiavaná nadväzujúca tradícia stretnutí vedenia so zamestnancami jednotlivých fakúlt, vyjadril úprimný obdiv k vynikajúcej organizácii osláv 80-teho výročia začatia výučby v stavebníctve a geodézii, ktorých sa osobne zúčastnil. Verejne poďakoval všetkým pedagógom za ich prácu v prospech rozvoja univerzity, za prezentáciu v širokej odbornej spoločnosti, za významnú podporu rozvoja akademických hodnôt vysokoškolského vzdelávania. Na záver sa kolegyniam a kolegom prihovoril predseda NOO na fakulte Ing. Miloslav Štujber. Následná neformálna diskusia načrela do menej i viac problémových oblastí.

Po skončení oficiálnej časti sa akademická obec presunula do jedálne Stavebnej fakulty, kde sa konalo tradičné novoročné stretnutie všetkých zamestnancov fakulty pri chutnom občerstvení.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka

Mgr. Valéria Kocianová, text, foto