Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát (AS) a vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave zorganizovalo stretnutie akademickej obce (AO), ktoré sa uskutočnilo 29. januára 2016 v Aule akademika Bellu. Podujatie moderoval člen predsedníctva AS prof. Ľudovít Fillo.
V úvodnej výročnej správe o činnosti akademického senátu a jeho predsedníctva za rok 2015 predsedníčka AS doc. Jarmila Húsenicová vyzdvihla korektný a ústretový vzťah medzi AS a vedením fakulty, ktorý sa odrazil aj v princípoch predkladaného materiálu. Z pohľadu predsedníctva a členov senátu AS SvF najvážnejšou témou bolo hodnotenie vedeckoodbornej a pedagogickej činnosti. Nemenej vážnymi oblasťami boli investičná činnosť a plánované rekonštrukcie fasády B a A blokov budovy SvF, ako i sociálna a finančná politika fakulty. V kľúčovom vystúpení podujatia dekan fakulty prof. Stanislav Unčík predniesol správu o činnosti fakulty za rok 2015. Z jeho slov zarezonovali najmä oblasti ako komplexná akreditácia, systém manažérstva kvality pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti na fakulte, v neposlednom rade i organizačná štruktúra fakulty. Výročnú správu o činnosti Združenia študentov Stavebnej fakulty (ZŠ SvF) STU za rok 2015 predniesol jej predseda Michal Karpel. Zameral sa v nej najmä na stále aktuálny vzťah študent - pedagóg, pripomenul priebežné hodnotenie pedagogického procesu študentmi a vyzdvihol rôznorodosť aktivít študentskej komunity organizovanej ZŠ SvF.

Rektor STU prof. Robert Redhammer vo svojom záverečnom prejave na stretnutí akademickej obce pripomenul, že v histórii STU je už roky udržiavaná nadväzujúca tradícia stretnutí vedenia so zamestnancami jednotlivých fakúlt, vyjadril poďakovanie za činnosť a neoceniteľnú prácu všetkých pedagógov v prospech rozvoja univerzity, za jej prezentáciu v širokej odbornej spoločnosti, za rozvoj jej hodnôt i talentov. Následná neformálna diskusia načrela do menej i viac problémových oblastí, akými sú napr. počty prijatých študentov na fakultu a demografický vývoj spoločnosti, podpora úrovne študentov, vplyv spoločenskej klímy na mladú intelektuálnu inteligenciu ako i na pedagógov vysokých škôl.

Po skončení oficiálnej časti sa akademická obec presunula do jedálne Stavebnej fakulty, kde sa konalo tradičné novoročné stretnutie všetkých zamestnancov fakulty pri chutnom občerstvení.

Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015 Stretnutie akademickej obce SvF STU 2015