Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Tak ako po minulé roky aj tento rok v januári sa na pôde fakulty stretli jej bývalí zamestnanci. Iniciátormi stretnutia  boli dekan fakulty a predseda Nezávislej odborovej organizácie. Tohto tradičného podujatia sa zúčastnilo 136 dôchodcov. Moderátorom bol prodekan pre vzťahy s verejnosťou prof. Oláh. Na úvod dekan prof. Kopáčik stručne informoval prítomných o aktuálnom dianí na fakulte, potom prodekan pripomenul nedávne oslavy 70-teho výročia začatia vyučovania na Stavebnej fakulte, pričom svoje rozprávanie oživil  sériou aktuálnych fotografií. Krátky pozdravný príhovor predniesol aj predseda odborovej organizácie Ing. Štujber. Posedenie spríjemnili krátkym kultúrnym vystúpením Ing. Urbánek a pozvaný hráč na fujaru pán Spodniak.

V druhej časti stretnutia mali všetci prítomní príležitosť porozprávať sa nielen navzájom, ale aj s členmi vedenia fakulty. Vedenie fakulty pripravilo pre prítomných dôchodcov okrem občerstvenia aj malé darčeky. Aj keď pri družných rozhovoroch čas rýchlo uplynul, nepochybne všetkým účastníkom tohto  milého stretnutia zostane nejedna príjemná spomienka a pretrvá nádej, že sa v zdraví a optimálnej pohode stretnú aj o rok.

Vďaka všetkých zúčastnených patrí pracovníčkam jedálne, ktoré pripravili chutné občerstvenie a rovnako pracovníkom oddelenia didaktickej techniky, ktorí zabezpečili ozvučenie jedálne a premietanie fotografií.