Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ako štafetový kolík, ktorý symbolizuje príjemnú tradíciu, prebralo vedenie našej fakulty stretávanie sa so svojimi pracovníkmi - jubilantmi. Z tých, ktorí  oslavovali svoje pracovné a životné výročia v 1. polroku 2011, sa ich jedenásť zišlo v klube Stavebnej fakulty STU v Bratislave 28. septembra 2011 o 10. 00 hod.  Stretnutie s jubilantmi  spomienkovými slovami na privítanie otvoril doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou. V slávnostnom príhovore dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. zazneli slová úprimnej vďaky a ocenenia práce všetkých prítomných  v prospech našej alma mater. Z jeho rúk si potom jubilanti prevzali ďakovné a pozdravné listy. Ing. Miloslav Štujber, predseda NOO, odovzdal jubilantom pozdravy v mene všetkých členov NOO na fakulte. Určite aj komornejšie prostredie klubu (po prvýkrát) prispelo k tomu, že bez dlhšieho otáľania sa rozprúdila veľmi živá, spontánna a neformálna diskusia. Z rozmanitých tém upútali najmä: 

  • Ako ďalej s Centrálnymi laboratóriami?
  • Možnosti cvičenia v telocvični.
  • Dizajn manuál a jeho používanie.

Na symbolicky položenú otázku Čo mi chýba na fakulte? sa objavili niektoré pozoruhodné odpovede:

  • Múzeum historických/unikátnych prístrojov.
  • Galéria osobností fakulty.
  • Originálne architektonické riešenie interiéru vstupu do budovy.

Reakcie vedenia fakulty naznačovali, že mnohé z týchto námetov by aj mohli uzrieť realizačné svetlo sveta.

Všetkým jubilantom želáme primerané dávky zdravia, pokoja, spokojnosti a trpezlivého optimizmu do ďalších rokov života.