Prejsť na obsah
Dianie na SvF

prihláška do súťažeprihláška    štatút súťažeštatút

Dovoľujeme si vás informovať, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlasuje 10. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“. Poslaním a cieľom súťaže je propagovať a vyzdvihnúť prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky na uvedenú tému, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o danej problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách:

  • kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista),
  • kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť),
  • kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník),
  • kategória D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia),
  • kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia).

 

Do súťaže sa zaraďujú všetky publicistické a odborné príspevky (kategória A) a B)), uverejnené v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, či už v audio, video,  printovej alebo v elektronickej forme v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017, ktoré sa zaoberajú problematikou kvality práce, produkcie a života. Uvedené príspevky sú výstupom kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy za uvedené obdobie na základe stanovených kľúčových slov. V rámci kategórií C), D) a E) sa do súťaže zaraďujú príspevky a práce prihlásené a zaslané v stanovenom termíne vedením školy, autorom alebo vedúcim diplomovej alebo dizertačnej práce z obdobia aktuálneho akademického roka, t. j. od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

 

Kritériá a pravidlá hodnotenia príspevkov sú opísané v štatúte, ktoré sú spolu s  prihláškou do súťaže uverejnené na webovej stránke úradu:

http://www.unms.sk/?10-rocnik-sutaze-cena-za-najlepsi-publicisticky-prispevok-v-oblasti-kvality

 

Vyplnené prihlášky (podpísané a vytlačené) a priložené dokumenty podľa pokynov a pravidiel uvedených v štatúte treba priniesť a/alebo zaslať na referát vzťahov s verejnosťou – blok C, 3. posch., č. d. C 0311 najneskôr do 25. augusta 2017.

 

Víťazi jednotlivých kategórií si ocenenia preberú počas slávnostného večera vyhlásenia výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu 2017, ktoré bude v novembri 2017.

Víťazné príspevky zverejní Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na svojich webových stránkach.