Prejsť na obsah
Dianie na SvF

MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ

Viac o súťaži nájdete na:
www.isover-students.com

Na stiahnutie:
Štatút súťaže
Podrobnosti zadania (En)
Prihláška


Vyhlasovateľ súťaže:

Divízia ISOVER
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
URL: www.isover.sk

Odborní poradcovia:

Prof. Doc. Ing. Jozef Štefko, PhD
Drevárska fakulta, Technická Univerzita Zvolen
Email: stefko@vsld.tuzvo.sk

Ing. Arch. Henrich Pifko, PhD
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, Fakulta architektúry, STU Bratislava
Email: henrich.pifko@stuba.sk

Ing. Vladimír Balent
Project manager
Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Email: vladimir.balent@saint-gobain.com

Tajomník súťaže:

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD
Ústav Konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, Fakulta Architektúry, STU
Bratislava
Email: vojtekova@fa.stuba.sk

Téma súťaže:

Obnova a rozvoj oblasti Trent Basin, Nottingham,

Veľká Británia

 

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky
nenáročných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa
v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. multi - komfortných
pasívnych domov za použitia produktov a riešení ISOVER.

Viac o súťaži nájdete na: www.isover-students.com
Na stiahnutie:
Štatút súťaže
Podrobnosti zadania (En)
Prihláška

Kvôli súčasnému hospodárskemu tlaku mestá nie sú schopné sa rozvíjať tak ako
pred tým, najmä čo sa týka obnovy nepoužívaných priemyselných zón, po ktorých je
z dôvodu nedostatku bytovej výstavby a infraštruktúry stále väčší dopyt. Hoci sa
nachádzajú v ich blízkosti sú tieto zóny odtrhnuté od mestských centier.
Vzhľadom k tomu, že plány rozširovania a rozsiahlej obnovy miest zostávajú
nezrealizovateľné z dôvodu nedostatku verejných prostriedkov a motivácie
súkromných iniciatív, je dnes výzvou navrhnúť projekty, ktoré by spustili postupnú
obnovu v súlade s existujúcou mestskou zástavbou.
Z hľadiska životného prostredia veľká časť infraštruktúry a veľa budov, ktoré bolo
možné zachovať, opraviť a znovu využívať sa zničilo. Miestne komunity nie sú
schopné sa zmieriť s mierou ničenia dedičstva a pamiatok, nákladmi na odstránenie
ekologických škôd a dôsledkov svojvoľného búrania a s rozsahom, rýchlosťou i
agresivitou novej výstavby. Preto sa stáva revitalizácia mestských celkov, ktoré
potrebujú obnoviť a ozdraviťčoraz dôležitejšou.

Zadanie súťaže:

Projekt vyžaduje návrh rozvoja trvalo udržateľnej mestskej časti s ubytovaním pre 12-
15 rodín, základnými službami zaisťujúcimi pracovné podmienky a efektívne využitie
voľného času. Ďalej musí načrtnúť víziu obnovy širšieho okolia, v ktorom sa mestská
časť nachádza s infraštruktúrou, kanceláriami, so zariadeniami pre voľný čas a
rekreáciu, s využitím existujúcich budov a ich efektívnou integráciou k mestu. To
všetko s cieľom preskúmať nové paradigma trvalo udržateľnej post industriálnej
obnovy.

Budovy musia spĺňať kritériá pasívneho domu podľa štandardu Passivhaus Institut
Darmstadt (www.passiv.de) – v slovenčine ich nájdete na stránkach Inštitútu pre
energeticky pasívne Domy, SR (www.iepd.sk ) .
Parametre energeticky pasívneho domu musia byť v návrhu preukázane výpočtom
pomocou softvéru PHVP, alebo v programe ISOVER Multi – Komfort House Designer.

Účastníci súťaže:

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho,
inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na
architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného
zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Všetci
účastníci musia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť
jednotlivci, alebo tímy v počte max. 3 osoby. Každý účastník (jednotlivec, alebo tím)
súťaží len s jedným projektom. Každý účastník (jednotlivec, tím, alebo člen tímu) sa
môže národného kola zúčastniť len v jednej krajine.

Odovzdaním súťažného návrhu vyjadrujú účastníci súhlas s podmienkami súťaže.

Formát súťaže:

Súťaž ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2012 má dve fázy.

Prvá fáza súťaže je národná.
V tejto fáze súťaže budú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce
súťažné kritéria. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné
ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže.
Víťazné projekty národného kola budú ocenené na slávnostnom vyhlásení.

Druhá fáza súťaže je medzinárodná.
Autori troch najlepších projektov z národného kola súťaže spolu so svojimi
vyučujúcimi sa zúčastnia medzinárodného finále. To sa uskutoční formou gala večera
v Bratislave. Behom večera budú jednotlivý projekty vystavené k nahliadnutiu a
diskusii.

Každý účastník medzinárodného kola dostane príležitosť v krátkej 5-minútovej
prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu.

Všetky prezentácie budú vysielané v priamom prenose na
www.isover.students.com

Po prezentáciách bude nasledovať zasadnutie poroty a slávnostné predávanie cien
víťazom. Medzinárodná porota potom vyhlási troch medzinárodných víťazov.Ceny a sponzorské dary:

Národné kolo / medzinárodné kolo:

1. cena 1100 / 500 Eur
2. cena 600 / 1000 Eur
3. cena 300 / 750 Eur

Prípadné sponzorské dary budú rozdelené podľa rozhodnutia sponzorov.

V medzinárodnom kole môže usporiadateľ udeliť špeciálnu cenu.
Každá špeciálna cena bude ocenená sumou 500 Eur.

Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže na národnej úrovni
September 2011

Exkurzia – pre účastníkov súťaže a iných záujemcov z radov študentov
7. November 2011 (Bohemkirchen - S house, Solarcoty Linz, AT)

Odovzdanie súťažných návrhov do národného kola
23. marec 2012 (do 12:00)

Podklady od študentov preberie tajomník súťaže Ing. arch. Eva Vojteková
Ústav Konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, Fakulta Architektúry, STU
Bratislava
Email: vojtekova@fa.stuba.sk

Všetky práce bude potrebné taktiež odovzdať v elektronickej forme na adrese:
www.isover-students.com

Zasadnutie poroty a vyhlásenie výsledkov národného kola
10.-20. apríl 2012

Odovzdanie podkladov pre medzinárodné kolo
Do 14. mája 2012

Medzinárodné kolo súťaže, Bratislava
22. - 25. máj 2012

Výstava prác a odovzdanie cien za národné kolo
(Fakulta Architektúry, STU Bratislava)
21. - 25. máj 2012Označenie súťažných návrhov:

Národné kolo je anonymné. Práce musia byť na všetkých častiach označené
šesťmiestnym číselným kódom vo výške 1cm a dĺžke 4cm umiestneným v pravom
hornom rohu. Pre číselný kód nie je možné použiťčíselnú radu 123456 a naopak,
sled rovnakých číslic resp. opakovanie dvojčísla. Žiadne iné údaje umožňujúce
identifikáciu autora nesmú byť na súťažných prácach uvedené. Meno, identifikačné
údaje, ako aj adresa, e-mail a telefónne číslo autora súťažného návrhu a v prípade
ateliérového projektu aj meno pedagóga je potrebné odovzdať v zalepenej obálke
označenej len identifikačným číslom. Súčasne musí byť uvedená aj škola a študijný
odbor.

Súťažné podklady:

Podmienkou súťaže je použitie materiálov, riešení a systémov ponúkaných
spoločnosťou Saint-Gobain a jej divíziou ISOVER. Technické údaje a detaily
o všetkých materiáloch sú k dispozícii na stránkach:
www.isover.sk
www.isover.cz
www.isover.com
www.isover-construction.com
www.isover-airtightness.com
www.basf.de

Súťažné zadanie je k dispozícii na stránke www.isover-students.com,
www.isover.sk www.fa.stuba.sk, u tajomníka súťaže: Ing. arch. Eva Vojteková,
ÚKA FA STU Bratislava, alebo na požiadanie na adrese: vladimir.balent@saint-
gobain.com.

Vypracovanie:

Práce je potrebné odovzdať na výkresoch s rozmermi 0,7 x 1,0 m v počte minimálne
1ks, maximálne 3ks a v elektronickej podobe na CD. Podrobnosti o obsahu
vypracovania nájdu účastníci súťaže v Súťažnom zadaní, v časti: „Details of the
task“. Popis na výkresoch, komentáre a doplňujúce texty budú len v anglickom
jazyku.Porota národné kolo:

Výber víťazov v národnom kole zabezpečí porota zložená z predstaviteľov fakúlt,
uznávaných autorít a zamestnancov spoločnosti Saint-Gobain ISOVER.
Pri hodnotení a výbere troch najlepších návrhov sa bude prihliadať na doporučené
hodnotiace kritéria.

Hodnotiace kritériá:

Jednotlivé anonymné súťažné práce s podmienkou aplikácie produktov a systémov
ISOVER budú posudzované odbornou porotou v rámci všeobecne platných
podmienok a kritérií prijatého architektonického riešenia úlohy.
Predmetom hodnotenia budú:
- Architektonický návrh – ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zapracovanie
navrhovanej budovy do okolia, štruktúra budovy,
- Funkčnosť - design, kvalita prostredia v interiéri
- ISOVER Multi-Comfort House concept – energy concept, tepelnoizolačné
vlastnosti obálky budovy, pasívne a aktívne solárne zisky, akustika, využívanie
obnoviteľných zdrojov energie
- Ekológia – výber materiálov, „zelená“ architektúra, dostupnosť
- Trvalá udržateľnosť – ekonomické, ekologické, sociálne aspekty a vplyv na
kvalitu návrhu
- Produkty ISOVER – správny výber tepelno - izolačných a akustických
materiálov, špecifikácia konkrétnych produktov

Na zaistenie práva účasti súťažiacich na vyhlásení výsledkov súťaže zverejní
vyhlasovateľ prostredníctvom svojej web - stránky, eventuálne web - stránky fakulty
konkrétny dátum, čas a miesto vyhlasovania rozhodnutia poroty a to najneskôr 7 dní
vopred pred určeným dňom.

Prípravu a priebeh vyhlasovania rozhodnutia poroty je vyhlasovateľ súťaže oprávnený
podľa vlastného uváženia medializovať.


Porota medzinárodné kolo:

Medzinárodná porota bude zložená z odborníkov na pasívne domy, trvalo
udržateľného rozvoja, architektúry a urbanizmu miest, ako aj z odborníkov
spoločnosti ISOVER.
Zloženie medzinárodnej poroty bude oznámene neskôr.

Výroky poroty sú utvárané neverejným, väčšinovým, voľným úsudkom porotcov,
všetky rozhodnutia poroty sú slobodné a nenapadnuteľné, s vylúčením právnej cesty.

Výroky poroty o súťažných prácach, vrátane určenia poradia a ocenenia, so stručným
odôvodnením je, spolu s uvedením nacionálií súťažiacich, vyhlasovaný verejne.

Rozhodnutie poroty je konečné. Všetci zúčastnení sú povinný prijať rozhodnutie ako
nesporné a definitívne.

Právne ujednania:

Autorské právo po odovzdaní súťažného návrhu zostáva zhotoviteľovi (zhotoviteľom).
Zadávateľ súťaže si vyhradzuje právo na zverejnenie prác pri uvedení mena
príslušného autora/autorov.

Predložená dokumentácia sa stáva majetkom organizátora (Saint – Gobain ISOVER).

Účastníci súťaže oprávňujú organizátora (Saint – Gobain ISOVER) bezplatne
používať a publikovať existujúci fotografický materiál účastníka (fotografie účastníkov
počas súťaže a poskytnuté organizátorovi účastníkom pre potreby súťaže) po dobu
neobmedzenú na propagáciu v médiách. V prípade publikovania nemôžu účastníci
súťaže voči organizátorovi (Saint – Gobain ISOVER) ani tretím stranám vznášať
žiadne nároky.