Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Znalecký ústav Slovenská technická univerzita v Bratislave rozšíril prostredníctvom Ústavu súdneho znalectva ponuku vzdelávacích aktivít o nový akreditovaný vzdelávací program s názvom „Technické aspekty práce s realitami“ (číslo POA: 0473/2016/117/1).

Cieľovou skupinou vzdelávania sú predovšetkým osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať ako realitní makléri, ktorí nedisponujú ani základným stavebným vzdelaním. Táto skutočnosť má pomerne negatívny dosah na výsledky ich práce, keďže na otázky klientov, týkajúce sa najmä technických aspektov nehnuteľnosti, nedokážu vždy relevantne reagovať.

Uvedený vzdelávací program vznikol na podnet Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ktorá dlhodobo pociťuje nedostatok kvalifikovaných maklérov.

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné teoretické aj praktické technické vedomosti týkajúce sa práce s nehnuteľnosťami a tiež sa bude vedieť orientovať v  predpisoch z oblasti stavebného práva a katastra nehnuteľností. Rozšíri si tak kvalifikáciu, svoje vedomosti a schopnosti potrebné na výkon svojej odbornej činnosti.  Zväčší si rozhľad a odbornú spôsobilosť pri prezentovaní danej nehnuteľnosti klientovi.

Štúdium sa uskutočňuje formou prednášok prezenčnou metódou, ktorá spočíva  vo vyučovaní v priamom kontakte lektora so študentom.  Súčasťou štúdia je aj odborná exkurzia.

Odborným garantom vzdelávania je doc. Ing. Zora Petráková, PhD.

Rozsah vzdelávacieho programu je 25 hodín.

 

Tab. 1 Odborné témy prednášané v rámci vzdelávania

Názov odbornej témy

Výmera hodín

Teória

Prax

Faktory ovplyvňujúce cenu nehnuteľnosti

1

0

Kataster nehnuteľností

2

0

Pozemné stavby

6

0

Poruchy stavieb

2

0

Technické zariadenie budov a energetický audit

6

0

Odborná exkurzia

0

4

Stavebný zákon a súvisiace predpisy

4

0

Spolu

25

 

Prvý – pilotný - kurz sa uskutoční v dňoch 6., 7. a 15. 12. 2016.

V roku 2017 predpokladáme zorganizovanie min. 2  kurzov,  v jarnom a jesennom období. Počet kurzov budeme prispôsobovať počtu záujemcov. Minimálny počet je 15 účastníkov v jednom kurze.