Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti I. ročníka majú v letnom semestri akademického roku 2005/2006 predmet telesná výchova ako povinne voliteľný, z čoho vyplýva nasledovné:

1./ Študent sa hlási sám na telesnú výchovu s tým, že si vyberie   
     druh športu, ktorý chce v letnom semestri vykonávať.

 

2./ Deň a hodinu si vyberie z rozvrhu hodín, ktorý bude   
     vyvesený na Katedre telesnej výchovy (18. poschodie) 
     a na vývesnej tabuli pri telovýchovných objektoch týždeň 
     pred začiatkom semestra.

 

3./ Prihlásiť sa treba prvý týždeň semestra v TV objekte
     v ten deň a tú hodinu, ktorú chcete navštevovať
     u príslušného učiteľa.

 

4./ Zdravotne oslobodení od telesnej výchovy a športovci – viď     
     oznam „Oslobodenie od TV“.

 

                                       Katedra telesnej výchovy SvF STU