Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Profesor Jozef Lapos sa narodil 22.1.1939 v Novom Živote–Tonkovciach. V tomto roku sa v plnom zdraví dožíva krásneho veku 80 rokov. K stavebníctvu inklinoval už v ranej mladosti, keď študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci. Po maturite sa prihlásil na Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (súčasná Slovenská technická univerzita) v Bratislave, kde ukončil štúdium v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby v roku 1963 s vyznamenaním.

Po ukončení štúdia pracoval v národnom podniku Hydrostav, kde získal neoceniteľné skúsenosti najmä v oblasti projektovania oceľových konštrukcií. V roku 1964 nastúpil na miesto asistenta na Katedru kovových a drevených konštrukcií (KKDK). Na katedre pracoval úctyhodných 47 rokov. V roku 1988 habilitoval za docenta a v roku 2005 bol vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky za profesora.

Počas svojho pôsobenia na KKDK vyučoval takmer všetky predmety katedry: Kovové a drevené konštrukcie, Oceľové konštrukcie hydrotechnických stavieb, Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie, Kovové mosty I a II, Brücken (v nemčine v r. 1995 v rámci programu TEMPUS – TIGER), Stabilita a plasticita oceľových konštrukcií, Projekt I a II, Konštrukčný projekt, Odborná konverzácia v nemčine, Špeciálny seminár.

Bol prísnym, avšak obľúbeným pedagógom, o čom svedčí skutočnosť, že bol vedúcim 70 diplomových prác. Pod jeho vedením vypracovali a úspešne obhájili piati mladí doktorandi svoje doktorské práce.

Profesor Lapos bol veľmi úspešný aj vo vedecko-výskumnej činnosti. Spomenieme najvýznamnejšie -  určenie plastickej odolnosti oceľových rámových konštrukcií s uvážením vplyvu pretvorení a normálových síl (téma kandidátskej dizertačnej práce), pôsobenie oceľobetónových stĺpov vyplnených betónom (vďaka tejto práci bol zvolený za člena Structural Stability Research Council na Lehigh University v USA), bol vedúcim experimentálnych skúšok s cieľom overiť možnosť vystuženia pätiek veľkých oceľových stĺpov uzavretého prierezu ich vyplnením betónom (použité na stavbe tepelnej elektrárne 2 x 500 MW v Číne), vypracoval postup na vystihnutie dlhodobého pôsobenia spojitých pružne spriahnutých nosníkov, bol spolupracovníkom vedúceho skúšky doc. Voříška pri aerodynamických skúškach modelu mosta SNP cez Dunaj v Bratislave, zúčastnil sa experimentálneho merania dynamických účinkov, statickej a dynamickej zaťažovacej skúšky žeriava GEPK - 130/17,5 m, viedol experimentálne overenie spriahnutia pomocou sekundárnych nosníkov, bol zodpovedným projektantom rekonštrukcie mosta cez Malý Dunaj v Kolárove v roku 2006, kde následne viedol aj jeho zaťažovaciu skúšku (v spolupráci s Petrom Tatarkom a Jozefom Vajdom) a rovnako viedol aj zaťažovaciu skúšku cestného mosta v Čadci.

Významná je aj jeho projekčná činnosť, kde bol hlavným projektantom alebo členom projekčného tímu. Do jeho portfólia patria najmä projekty mostov: spoluautor statického výpočtu Mosta SNP cez Dunaj v Bratislave, projekt lávky a potrubného mosta v Prístave Bratislava, projekt potrubného mosta cez Vltavu (Kralupy), spoluautor projektu DUR mosta Apollo, projekt spriahnutého mosta v Čadci, projekt 7 mostných konštrukcií na trase Nová Bystrica - Oravská Lesná, projekty Ipeľských mostov, návrh cestného mosta v Komárne. Okrem mostov bol aj autorom alebo spoluautorom napr. projektu OK Galérie Ľudovíta Fullu, projektu oceľových konštrukcií poľných horákov pre Slovnaft v Bratislave, posúdenia strešnej konštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave.

Členstvo vo vedecko-odborných komisiách a organizáciách:

 • člen Structural Stability Research Council na Lehigh University v USA ako "Member-at-Large" v r. 1990 - 97
 • člen redakčnej rady časopisu Slovak Journal of Civil Engineering
 • člen organizačných výborov medzinárodných vedeckých konferencií (1987, 1994, 1999)
 • člen Technickej komisie TK 4 pre Kovové, spriahnuté oceľobetónové a drevené konštrukcie pri Slovenskom úrade technickej normalizácie v Bratislave od roku 2004
 • autorizovaný stavebný inžinier od roku 1992
 • člen skúšobnej komisie SKSI pre odbornú spôsobilosť z projektovej činnosti v odboroch:
  • Projektovanie nosných konštrukcií stavieb
  • Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  • Inžinierske konštrukcie a mosty
 • predseda a člen komisie pre štátne záverečné skúšky a obhajoby DP na TU Košice v r. 1990-92

Prof. Lapos je typom skromného vedca, pre ktorého je charakteristická čestnosť, precíznosť, poctivosť a plné nasadenie vo svojej práci. Výsledky jeho odbornej činnosti sú vždy teoreticky, často aj experimentálne dokonale podložené a prakticky aplikovateľné. Aj vo vysokom veku je stále vyhľadávaným odborníkom, najmä v oblasti mostného staviteľstva.

Udelenie medaily profesorovi Jozefovi Laposovi

Na tradičnom stretnutí súčasných a bývalých členov KKDK bol profesor Jozef Lapos ocenený Príležitostnou medailou k 80-temu výročiu začatia výučby v stavebníctve a geodézii „Za dlhodobý prínos a podporu vzdelávania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave", ktorú mu v zastúpení pána dekana odovzdal prodekan SvF pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 

Želáme nášmu dlhoročnému kolegovi prof. Laposovi pevné zdravie, všetko najlepšie v osobnom živote a v neposlednom rade ešte veľa realizovaných inžinierskych konštrukcií.

členovia Katedry kovových a drevených konštrukcií