Prejsť na obsah
Dianie na SvF

AlpArray je program, ktorý vznikol v r. 2015 ako európska iniciatíva zameraná na zdokonalenie nášho chápania geologického vývoja pohoria Álp a seizmického rizika v horskom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy. Iniciatíva integruje súčasné výskumy stavby Zeme s geofyzikálnymi zobrazeniami s vysokým rozlíšením 3D štruktúr a fyzikálnymi vlastnosťami litosféry a vrchného plášťa so zameraním na špičkové seizmologické merania. V rámci tohto projektu vznikla v tom istom roku aj AlpArray gravimetrická výskumná skupina (AAGRG), ktorej cieľom bolo zostaviť homogénny dátový súbor gravimetrických údajov v alpskej oblasti, ktorý bude slúžiť na vytvorenie základnej tiažovej mapy úplných Bouguerových anomálií.

V mesiaci máj vyšiel v celosvetovom špičkovom časopise Earth System Science Data (kategórie Q1 s IF 11.333) článok “The first pan-Alpine surface-gravity database, a modern compilation that crosses frontiers”, ktorý je výsledkom vzorovej spolupráce európskych gravimetrikov a geodetických gravimetrikov. Slovenskí riešitelia zastúpení Mgr. P. Zahorcom, PhD., Ing. J. Papčom, PhD., prof. RNDr. R. Paštekom, PhD. a prof. RNDr. M. Bielikom, DrSc., ale aj ich doktorandmi, napr. Mgr. E. Nogovou, si vlastnou aktivitou a prácou už od začiatku vybudovali v tejto skupine prirodzenú autoritu a úctu, ktorá viedla k tomu, že pri vzniku prvej celoalpskej povrchovej tiažovej databázy hrali poprednú vedeckú úlohu. Publikovaná mapa úplných Bouguerových anomálií alpského regiónu je po prvýkrát homogénna a zostavená podľa najmodernejších kritérií, čo sa týka súborov vstupných údajov, digitálnych modelov terénu, aplikovaných metód a všetkých opráv nameraného tiažového zrýchlenia, vrátane atmosférických korekcií. Špeciálny dôraz sa kládol na gravitačný účinok mnohých jazier, ktoré sa nachádzajú v študovanej oblasti.

Nová mapa úplných Bouguerových anomálií pan-alpskej oblasti s výraznením dominantných regionálnych tiažových anomálií

Nová mapa úplných Bouguerových anomálií pan-alpskej oblasti s výraznením dominantných
regionálnych tiažových anomálií

Prvá interpretácia novej tiažovej mapy ukazuje, že rozlíšenie tiažových anomálií je vhodné a plne dostačujúce nielen pre integrované modelovanie lokálnej, regionálnej až kontinentálnej geologickej stavby európskej litosféry, ale aj jej spoločnej inverzie s ostatnými, najmä seizmickými dátovými súbormi. Údaje sú publikované prostredníctvom GFZ Data Services. Článok je možné si pozrieť na internetovej stránke: https://essd.copernicus.org/articles/13/2165/2021/.

Text: Ing. Juraj Papčo, PhD., Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky SvF STU, prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky, Prírodovedecká fakulta UK