Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V priestore respíria Stavebnej fakulty STU sa 1. februára 2019 zišli členovia vedenia fakulty, ktorým sa končilo štvorročné volebné obdobie, a tiež tí, ktorí sa funkcie mali ujaťv tento deň.  Slávnostný akt vymenovania dekana prišiel vykonať rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., v sprievode predsedu Akademického senátu STU prof. Ing. Jána Híveša, PhD.

Na začiatku stretnutia rektor poďakoval dekanovi prof. Ing. Stanislavovi Unčíkovi, PhD. za prácu vykonanú v prvom štvorročnom období v prospech Stavebnej fakulty, ako aj celej univerzity, zároveň mu odovzdal vymenovací dekrét na funkčné obdobie 2019 – 2023.

Následne dekan prof. Stanislav Unčík poďakoval svojim spolupracovníkom – už bývalým prodekanom: prof. Jánovi Szolgayovi, doc. Petrovi Makýšovi a prof. Vladimírovi Benkovi -  za ich skvelú spoluprácu pri vytváraní dobrého mena našej alma mater.

Nové vymenovacie dekréty odovzdal dekan fakulty – prodekanke  pre vedeckovýskumnú činnosť prof. Ing. Kamile Hlavčovej, PhD. a prodekanke pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov doc. Ing. Kataríne Gajdošovej, PhD. Dekrét na nasledujúce funkčné obdobie si prevzal aj prodekan pre rozvoj fakulty doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Slávnostný akt odovzdávania vymenovacích dekrétov sa uskutočnil pred členmi kolégia dekana.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka