Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Naša fakulta sa v priebehu mája zapojila do celoslovenského prieskumu o online vzdelávaní, ktorý zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM). Z výsledkov ankety vyplýva, že viac ako polovica študentov považuje online výučbu za plnohodnotnú náhradu klasických prednášok. Študentom však chýba sociálny kontakt, nevýhodou je aj zlá kvalita zvuku a obrazu.

Trnava, 12. 6. 2020 – Doterajšie online vzdelávanie na vysokej škole z dôvodu mimoriadnych opatrení hodnotia študenti na 5-hviezdičkovej škále priemerným hodnotením 3,56. Na tejto forme výučby im najviac vyhovuje možnosť absolvovať prednášky z pohodlia svojho domova. Študentom však zároveň chýba sociálny kontakt. Nevýhodou je aj zlá kvalitu zvuku a obrazu. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý zrealizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Online formu výučby považuje za plnohodnotnú náhradu klasických prednášok takmer 69 % respondentov. Viac ako 64 % si vie predstaviť takúto formu prednášok aj v budúcnosti v rámci bežného akademického roka bez mimoriadnych opatrení.

Študentom na tejto forme výučby najviac vyhovovala možnosť absolvovať prednášky z pohodlia svojho domova, ale aj možnosť vykonávať iné aktivity počas prednášky, či možnosť pýtať sa prostredníctvom chatu, ako aj fakt, že nie sú počas prednášky nikým rušení.

Naopak, študentom najviac chýbal sociálny kontakt. Nevýhodou bola aj zlá kvalita zvuku a obrazu. Medzi ďalšie negatíva online výučby študenti uviedli nedostatočné technické alebo priestorové vybavenie.

Vďaka online vyučovaniu študenti spoznali aj nové funkcie svojho počítača, či nové aplikácie a rozšírili si spektrum svojich zručností. Takmer 31 % sa začalo viac zaujímať o online vzdelávanie a sledovali napríklad rôzne webináre.

Online vyučovanie však niektorým študentom prinieslo aj stres z nového spôsobu výučby alebo z toho, že im správne nefungoval počítač, prípadne nepoznali aplikácie na online výučbu. V prípade skúšok študenti preferujú písomný test pred ústnou skúškou prostredníctvom online video hovoru.

V prípade konania štátnych skúšok online formou sa názory študentov rôznili. Takmer štvrtina respondentov ocenila, že by sa štátnice kvôli mimoriadnym opatreniam nepresunuli do ďalšieho semestra. Približne 20 % uviedlo, že by v prípade pretrvávania mimoriadnej situácie ocenili možnosť absolvovať štátne skúšky z pohodlia domova bez nutnosti cestovať. U väčšiny študentov však prevládali obavy z možných technických problémov, nedostatočnej prípravy alebo nevhodných domácich podmienok.

„Fakulty, ktoré prešli na dištančnú formu prednášok ukázali, že sú schopné v krátkom čase plnohodnotne zabezpečiť náhradu prezenčnej výučby, čoho dôkazom je aj fakt, že väčšina študentov by si takéto vzdelávanie vedela predstaviť aj v budúcnosti v rámci bežného akademického roka. Ako sa však ukázalo, sociálny kontakt je aj v tomto smere nenahraditeľný. Táto nepriaznivá situácia nám však naznačila nové možnosti, ktoré sa v budúcnosti určite budú môcť využiť a uplatniť pri výučbe viacerých predmetov, počas mimoriadnych situácií alebo v prípade špecifických potrieb študentov,“ uviedla dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Ľudmila Čábyová.

Do prieskumu, ktorý realizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v období od 15. 4. do 31. 5. 2020 prostredníctvom elektronického dopytovania sa zapojilo 9 fakúlt zo 6 univerzít. Na otázky odpovedalo spolu 679 študentov.

Dodávame, že na SvF plánujeme v najbližšom období realizovať aj vlastný prieskum zohľadňujúci konkrétne špecifiká našej fakulty. Prieskum prebehne obvyklou formou prostredníctvom AIS.


Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou zo štyroch fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je mladá, moderná, dynamická a ako prvá na Slovensku začala poskytovať komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie. V súčasnosti poskytuje štúdium v piatich študijných programoch: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier. Okrem bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Ako jediná fakulta v Čechách a na Slovensku má registrované v prestížnej svetovej databáze Web of Science až tri vedecké časopisy: Communication Today, European Journal of Media, Art and Photography a Lege Artis. Language yesterday, today and tommorow.

FMK UCM, Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava, www.fmk.sk