Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Milé študentky, milí študenti, máte záujem pôsobiť v najvyššom zastupiteľskom orgáne na našej univerzite a podieľať sa na chode a činnosti STU, alebo v najvyššom zastupiteľskom orgáne študentov vysokých škôl na Slovensku? Kandidujte do Akademického senátu STU alebo do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a posuňte svoju univerzitu a slovenské vysoké školstvo dopredu.

Kandidátky je potrebné doručiť na predpísanom tlačive (podľa organizačných pokynov pre SvF) v zalepenej obálke s označením „Voľby do Študentskej rady vysokých škôl/Voľby do Akademického senátu za SvF – NEOTVÁRAŤ“, a to prostredníctvom podateľne Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.

Termín podávania návrhov je do 22.10.2021 do 11.00 hod.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať naše Združenie študentov SvF.

Informácie: Akademický senát STUŠRVŠ, Wikipédia

Voľby do Študentskej časti AS STUVoľby do ŠRVŠ

Text: Združenie študentov Stavebnej fakulty STU