Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogická hodnosť profesor  v príslušnom študijnom odbore  alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-akademický titul ArtD. alebo akademický architekt.

Ďalšie požiadavky:

 • vedecko-pedagogická charakteristika,
 • pedagogická prax a projekčná prax v príslušnom odbore min. 10 rokov,
 • autorizovaný architekt,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu: 1.9.2012

 

1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogická hodnosť profesor  v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-akademický titul PhD./DrSc.

Ďalšie požiadavky:

 • vedecko-pedagogická charakteristika,
 • pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore min. 10 rokov,
 • dokladovať publikačnú činnosť,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu: 10.9.2012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora, kópiou o udelení akademického titulu ArtD. alebo akademický architekt,  PhD./DrSc. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.