Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre betónových konštrukcií a mostov SVF STU :

Kvalifikačné predpoklady:

 • absolvent  Stavebnej fakulty študijný odbor  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby alebo  Nosné konštrukcie  pozemných stavieb,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • znalosť dvoch svetových jazykov,
 • publikačná činnosť.

Termín nástupu: 1.7.2011

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor 5.1.6 Vodné stavby  na Katedre geotechniky SVF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore Vodné stavby,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Vodné stavby,
 • pedagogická prax min. 5 rokov,
 • znalosť svetového jazyka,
 • publikačná činnosť.

Termín nástupu: 1.6.2011

1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na dobu určitú od 1.6.2011 do 30.11.2011 (na projekt  LPP) na Katedre vodného hospodárstva krajiny SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončená stavebná alebo prírodovedecká fakulta,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • prax v oblasti programovania a distribuovaného zrážkovo-odtokového modelovania,
 • publikačná činnosť v danej oblasti,
 • znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.6.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznamom publikácií a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava