Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konania na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre geodézie SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončená Stavebná fakulta v odbore Geodézia a kartografia,
  • vedomosti v oblasti matematicko-štatistických analýz z meraných údajov,
  • publikačná činnosť v danej oblasti,
  • znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.7.2010

 

2 miest vysokoškolských učiteľov -  odborných asistentov a 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ  na Katedre kovových a drevených konštrukcií SVF STU

Kvalifikačné predpoklady :

  • VŠ vzdelania, (Stavebná fakulta ; odbor APS - statika alebo IKDS, zameranie oceľové konštrukcie, študijný program NKIS alebo NKPS),
  • vedecká hodnosť PhD. alebo odovzdanie dizertačnej práce k obhajobe,
  • aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
  • praktické ovládanie PC.

Termín nástupu : 1.7.2010

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.