Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre geodetických základov SVF STU na predmety Geoinformatika, Priestorové modelovanie v GIS a Projektovanie a realizácia GIS - na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky .
Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore geodézia a kartografia,
  • odovzdaná dizertačná práca,
  • vedecko-výskumná činnosť v oblasti geodézie a GIS,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.1.2012.

1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na Katedre vodného hospodárstva krajiny SvF STU na dobu určitú od 1.1.2012 do 31.12.2012:
Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončená stavebná fakulta,
  • vedecko - akademická hodnosť PhD.,
  • prax v oblasti matematického a štatistického modelovania hydrologických procesov a vodohospodárskych sústav,
  • publikačná činnosť v danej oblasti,
  • znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.1.2012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.