Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta  na predmety Stavba pozemných komunikácií, Železnice, Diagnostika a rekonštrukcie dopravných stavieb, Road Construction, Mechanika vozoviek a Experiment a skúšobníctvo na Katedre dopravných stavieb SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • absolvent SvF odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - cesty, letiská,
 • ovládanie výpočtovej techniky a využitie programov pre projektovanie a navrhovanie dopravných stavieb,
 • vedecko-akademická hodnosť PhD.,
 • publikačná činnosť,
 • účasť v domácich a medzinárodných výskumných projektoch,
 • znalosť anglického jazyka,
 • komunikatívnosť a spoľahlivosť.

Termín nástupu: 1.7.2011

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta  na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • absolvent SvF odbor Pozemné stavby,
 • odovzdaná dizertačná práca k obhajobe,
 • prax minimálne 3 roky v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na vnútorné prostredie budov a svetelnú techniku.

Termín nástupu: 1.7.2011

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na predmety Družicová geodézia, Sférická astronómia a kozmická geodézia, Globálne družicové systémy na Katedre geodetických základov SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Geodézia a kartografia,
 • vedecko-výskumná činnosť v oblasti geodézie,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vedecko-akademický titul PhD.

Termín nástupu: 1.9.2011

 

1 výskumného pracovníka s VŠ -  na Katedre vodného hospodárstva krajiny SVF STU na dobu určitú do 30.6.2012.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončená stavebná alebo matematicko-fyzikálna fakulta,
 • vedecko-akademická hodnosť PhD.,
 • prax v oblasti matematického a štatistického modelovania hydrologických extrémov,
 • publikačná činnosť v danej oblasti v zahraničí,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.9.2011

 

1 výskumného pracovníka s VŠ -  na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SVF STU na dobu určitú počas doby trvania grantového projektu APVV.

Kvalifikačné predpoklady:

 • absolvent SvF odbor Pozemné stavby,
 • priznaný vedecko -  kvalifikačný stupeň I. - vedúci výskumný pracovník,
 • dokladovať publikačnú činnosť v oblasti energetického a environmentálneho vývoja budov v modernej architektúre.

Termín nástupu: 1.9.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.