Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1   miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

 • absolvent SvF alebo FA odboru architektúra,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • prax vodbore minimálne 10 rokov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • dokladovať publikačnú činnosť vodbore zameranú na architektonické riešenie aznižovanie energetickej náročnosti budov.

Termín nástupu: 1.9.2012.

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre geotechniky SvF STU:

    Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie vodbore inžinierska geológia, hydrogeológia aužitá geofyzika,
 • PhD. v odbore inžinierka geológia.

Ďalšie požiadavky:

5 ročná pedagogická prax vrátane pedagogickej praxe v anglickom jazyku,

 • pokročilé ovládanie práce sPC ( tabuľkové, textové, prezentačné, databázové, GIS agrafické programy),
 • výskumná apublikačná činnosť vodbore inžinierska geológia.

Termín nástupu: 17.9.2012.

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na Katedre geotechniky  SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie vodbore inžinierska geológia, prípadne hydrogeológia,
 • PhD., resp. začatie doktorandského štúdia vodbore inžnierska geológia,

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka,
 • pokročilé ovládanie práce sPC ( tabuľkové, textové, prezentačné, databázové, GIS agrafické programy avýpočtové programy).

Termín nástupu: 17.9.20012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznamom publikácií a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.