Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta profesor, pre študijný odbor „Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko – pedagogická hodnosť  profesor v príslušnom odbore,

Ďalšie požiadavky:

- pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
- vedecko – výskumná činnosť v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť dvoch svetových jazykov,
- splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na vymenovacie konanie za profesora.

Termín nástupu:  01.12.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.