Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesor pre študijný odbor 5.1.4 „Pozemné stavby" :

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť profesor v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
  • vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc. ,

Ďalšie požiadavky:

  • vedecko-pedagogická charakteristika,
  • pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore min. 10 rokov,
  • dokladovať publikačnú činnosť zameranú na fyzikálnu analýzu budov a konštrukcií,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu: 1.12.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora, kópiou o udelení akademického titulu PhD./DrSc. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.